Връчване на документи

Дания

Съдържание, предоставено от
Дания

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващите органи са съдилищата:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse (отдел за връчване в чужбина на съдилищата в Дания)

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Тел. +45 99685070

Електронна поща: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващият орган е Министерството на правосъдието.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

DK Дания

Тел. +45 72268400

Факс 33933510

Електронна поща: jm@jm.dk

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Документи могат да се изпращат по пощата, по факс или по електронна поща, при условие че полученият документ възпроизвежда напълно връчения документ и всички елементи на документа са ясни и четливи.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Дания приема попълването на приложения към регламента формуляр да се извършва на датски, английски или френски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

Тел. +45 7226 8400

Факс +45 33933510

Електронна поща: jm@jm.dk

Документи могат да се изпращат по пощата, по факс или по електронна поща, при условие че полученият документ възпроизвежда напълно връчения документ и всички елементи на документа са ясни и четливи.

Дания приема попълването на приложения към регламента формуляр да се извършва на датски, английски или френски език.

Член 4 - Предаване на документи

Дания приема попълването на приложения към регламента формуляр да се извършва на датски, английски или френски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Дания не желае да се възползва от възможните дерогации, предвидени в член 9, параграфи 1 и 2.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница датски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Дания приема удостоверението за връчване да бъде попълнено на датски, английски или френски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Дания приема удостоверението за връчване да бъде попълнено на датски, английски или френски език.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Дания допуска връчването на документи чрез служители на дипломатически или консулски представителства съгласно член 13, параграф 1.

Член 15 - Пряко връчване

По принцип съдилищата могат да извършват връчване съгласно описаното в Закона за правораздаването (retsplejeloven) и могат да искат съдействие за това.

Други органи също могат да извършват пряко връчване чрез съдебен служител (без участието на съда).

Член 19 - Неявяване на ответник

Във връзка с член 19, параграф 2 датски съд може да постанови решение дори ако не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са изпълнени условията, изброени в член 19, параграф 2.

В Дания, когато ответник не се е явил лично, молбата за преразглеждане на дело съгласно член 19, параграф 4 трябва да бъде подадена в срок от една година от датата на постановяване на решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Скандинавско споразумение за взаимна помощ по съдебни въпроси от 26 април 1974 г. PDF (81 Kb) da

Последна актуализация: 13/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.