В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Връчване на документи

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващият орган е Висшият съд (High Court) - Кралската скамейка (Queens Bench) — Отделение за обработване на чуждестранни съдебни книжа

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващият орган е Висшият съд (High Court) - Кралската скамейка (Queens Bench) — Отделение за обработване на чуждестранни съдебни книжа

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Документите се изпращат по факс или пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Допуска се използването на стандартния формуляр на английски и френски език.

Член 3 - Централен орган

Главният съдия (Senior Master)

До Отделението за обработване на чуждестранни съдебни книжа (Foreign Process Section)

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Телефон:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Факс: +44 870 324 0025

Електронна поща: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Уебсайт: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Комуникацията се извършва чрез писмо, факс, електрона поща и телефона, като централният орган отговаря за проверка на преводите.

Член 4 - Предаване на документи

Освен на английски език, Обединеното кралство приема стандартни формуляри на молби, попълнени на френски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Обединеното кралство възнамерява да дерогира тези разпоредби, тъй като сложността на правото му по отношение на сроковете и давностните срокове само се утежнява от този член. Важно е датата на връчването да бъде установена със сигурност, тъй като тя определя моментът, от който страна може поиска постановяване на неприсъствено съдебно решение. Обединеното кралство не счита, че точното значение на тази разпоредба и нейното планувано приложение на практика, са достатъчно ясно формулирани; и следователно тя може да увеличи вероятността от объркване. Съответно, Обединеното кралство смята, че тази материя е най-добре да бъде оставена за регулиране от националното право, поне доколкото то има възможност да прецени как тя действа на практика в другите държави — членки след влизане в сила на регламента.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на английски език, Обединеното кралство приема стандартни формуляри на молби, попълнени на френски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Няма да изискваме заплащане на разноските по връчването.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Обединеното кралство не възнамерява да се противопоставя срещу упражняването на територията си на правото, предоставено от член 13, параграф 1.

Член 15 - Пряко връчване

Англия и Уелс се противопоставят на възможността за пряко връчване, предвидена в член 15, параграф 1.

Член 19 - Неявяване на ответник

В съответствие със съществуващата разпоредба на Хагската конвенция (Hague Convention), съдилищата на Обединеното кралство, независимо от параграф 1, могат да постановят решение, ако са изпълнени всички изисквания на параграф 2.

След постановяване на решението се предоставя период от време, през който молба за възстановяване на срок съгласно параграф 4 може да бъде допусната за разглеждане:

При преценката за отмяна на неприсъствено съдебно решение, съдът трябва да вземе предвид дали лицето, искащо отмяна на решението, е подало молбата за това своевременно.

Последна актуализация: 29/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.