Връчване на документи

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

За получаване на документи са възможни следните начини за комуникация: поща, факс и средства за предаване на данни по електронен път в съответствие с условията, определени в Гражданския процесуален кодекс.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Може да се използва естонски или английски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Телефон: +372 620 8183

Факс: +372 620 8109

Електронна поща: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Член 4 - Предаване на документи

Съгласно член 4, параграф 3 и член 10, параграф 2 от регламента в Естония се приемат формуляр-образци, попълнени на естонски или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

В естонското право не е определен такъв срок.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Съгласно член 4, параграф 3 и член 10, параграф 2 от регламента в Естония се приемат формуляр-образци, попълнени на естонски или английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

По принцип документите се връчват, без да се начислява такса.

Ако процесуалните документи се връчват чрез съдебен изпълнител, таксата, която трябва да се плати за връчване, е 40 EUR, когато документите са могли да бъдат връчени на получателя или на негов законен представител:

1) чрез използване на адреса или на телекомуникационни данни, вписани в регистъра на населението, или по електронна поща на адрес: personal ID code@eesti.ee;

2) на адрес, вписан в регистъра на самостоятелно заетите лица и юридическите лица, поддържан в Естония, или чрез използване на данни за осъществяване на телекомуникации, регистрирани в информационната система на този регистър.

В случаите извън посочените по-горе, таксата, която трябва да бъде платена на съдебния изпълнител за връчване на процесуалните документи, е 70 EUR. Ако лицето, на което трябва да се връчат документите, е правно задължено да регистрира адреса или телекомуникационните си данни в регистъра на населението или в регистъра на самостоятелно заетите лица и юридическите лица, поддържан в Естония, и лицето не е изпълнило това задължение, включително, ако вписаните в регистъра данни не са актуални или са неточни поради друга причина, и поради това процесуалните документи не са могли да бъдат връчени чрез използване на тези данни, тогава от посочената по-горе такса от 70 EUR, в съответствие с решението относно таксата на съдебния изпълнител, 35 EUR трябва да бъдат заплатени от лицето, поискало професионални услуги, и 35 EUR — от лицето, на което се връчват документите.

Ако процесуален документ не е могъл да бъде връчен, въпреки че съдебният изпълнител е направил всичко необходимо и възможно, за да връчи документа в съответствие с предвидената по закон процедура, съдебният изпълнител има правото да поиска такса от 40 EUR като издаде решение относно таксата за съдебния изпълнител и акт относно връчването, в който се описват действията, които съдебният изпълнител е извършил за връчването на документа.

Съдебният изпълнител не може да иска такса, ако не е направил всичко необходимо и възможно, за да връчи документите в съответствие с предвидената по закон процедура в рамките на определения от съда срок и не е успял да връчи процесуалните документи.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

В съответствие с член 13, параграф 2 от регламента документите могат да бъдат връчени от служители на дипломатически или консулски представителства на друга държава членка, които се намират в Естония, само ако те се връчват на гражданин на държавата членка, в която са издадени.

Член 15 - Пряко връчване

В Естония документите не могат да се връчват по начина, посочен в член 15 от регламента.

Член 19 - Неявяване на ответник

Естонски съд може също да постанови решение по дело съгласно условията, предвидени в член 19, параграф 2 от регламента, ако не е получено удостоверение относно връчването на процесуалния документ на ответника. В съответствие с член 19, параграф 4, трето изречение от регламента, молба за възстановяване на срок се допуска за разглеждане в съда до една година от постановяване на решението, с което се прекратява производството по делото.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Споразумение между Естония и Полша за оказване на правно сътрудничество и за правни отношения по граждански, трудови и наказателни дела;

Споразумение между Република Естония, Република Латвия и Република Литва за правно сътрудничество и правни отношения.

Последна актуализация: 13/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.