Връчване на документи

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващите органи са районните съдилища (käräjäoikeudet), Пазарният съд (markkinaoikeus), апелативните съдилища (hovioikeudet), Върховният съд (korkein oikeus), Националният орган за принудително изпълнение (ulosottolaitos) и Министерството на правосъдието.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Налични начини за получаване на документи: документите могат да бъдат получени по пощата, по факса или по електронната поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Езици, които могат да се използват за попълване на формуляр-образеца: фински, шведски и английски.

Член 3 - Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Централният орган е Министерството на правосъдието (oikeusministeriö).

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Тел. (358-9) 16 06 76 28

Факс: (358-9) 16 06 75 24

Ел. поща: central.authority@om.fi

Документите могат да бъдат получени по пощата, по факса или по електронната поща.

Езици: фински, шведски, английски.

Член 4 - Предаване на документи

Формулярът на молбата може да бъде попълнен на фински, шведски или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Съгласно член 9, параграф 3 Финландия уведомява Комисията, че няма да прилага разпоредбите на член 9, параграфи 1 и 2. В настоящия си вид разпоредбите на члена нямат ratio legis от гледна точка на финландската правна система и следователно не могат да се прилагат на практика във Финландия.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Формулярът на удостоверението може да бъде попълнен на фински, шведски или английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Връчването на документи е безплатно за чуждестранния предаващ орган.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Финландия не се противопоставя на този начин на връчване.

Член 15 - Пряко връчване

Финландия не се противопоставя на този начин на връчване.

Член 19 - Неявяване на ответник

Тъй като Финландия няма да извърши уведомяването, предвидено в член 19, параграф 2, финландските съдилища не могат да постановяват решения в случаите по член 19, параграф 2. Следователно не е необходимо да се извършва уведомяването по член 19, параграф 4.

Последна актуализация: 22/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.