Връчване на документи

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

Предаващите органи във Франция са съдебните изпълнители (huissiers de justice) и секретариатите на съдилищата (greffes des juridictions).

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

Получаващите органи във Франция са единствено съдебните изпълнители.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Документите трябва да бъдат изпратени по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Франция приема формуляра-образец на молбата от приложение I да бъде попълнен на френски и на някой от следните езици: английски, немски, италиански, испански.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Отделът за взаимопомощ, международно частно право и право на ЕС (Département de l’entraide, du droit international privé et européen — DEDIPE).

Адрес:

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Отдел по граждански дела и държавния печат)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Отдел за взаимопомощ, международно частно право и право на ЕС)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Тел. +33 (0) 144776105

Факс +33 (0) 144776122

Електронна поща: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Езици: френски и английски.

Член 4 - Предаване на документи

Франция приема формуляра-образец на молбата от приложение I да бъде попълнен на френски и на някой от следните езици: английски, немски, италиански, испански.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Съгласно френското законодателство документът трябва да се връчи в срока, определен съгласно посоченото в член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на френски език Франция приема удостоверението за връчване или копието от връчения документ да бъдат попълнени и на някой от следните езици: английски, немски, италиански, испански.

Член 11 - Разноски по връчването

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

Фиксираната такса за връчване от съдебен изпълнител (huissier de justice) е 48,75 EUR (постановление (arrêté) от 26 февруари 2016 г.). Тази такса трябва да се плати при връчване на документите, освен ако заявителят не получава правна помощ.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Франция се противопоставя на връчването на съдебни документи от друга държава членка на френска територия по консулски или дипломатически път, освен ако лицето, на което следва да се връчи документът, не е гражданин на тази държава членка.

Член 15 - Пряко връчване

Франция не се противопоставя на прякото връчване, както е предвидено в член 15, параграф 1.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на параграф 1, френски съд може да постанови решение, ако са изпълнени всички посочени в параграф 2 условия.

Молбата за възстановяване на срока, както е предвидено в параграф 4, трябва да бъде подадена в срок от една година, считано от постановяването на решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство

Конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

Споразумение между Франция и Германия за улесняване на прилагането на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство, подписано в Белград на 6 май 1961 г.

Конвенция за правна взаимопомощ по граждански и търговски дела между Франция и Белгия от 1 март 1956 г., изменена с размяната на писма от 23 и 30 август 1960 г.

Споразумение от 5 април 1967 г. между правителството на Република Франция и правителството на Народна република Полша за улесняване на прилагането на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство

Конвенция от 2 февруари 1922 г. за улесняване на изпълнението на процесуални действия между лица, пребиваващи във Франция и в Обединеното кралство

Споразумение между Република Франция и Социалистическа федеративна република Югославия за улесняване на прилагането на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство, подписано в Белград на 29 октомври 1969 г.

Спогодба между Република Франция и Социалистическа република Румъния за правна помощ по граждански и търговски въпроси, подписана в Париж на 5 ноември 1974 г.

Спогодба за правна помощ и сътрудничество между Република Франция и Република Австрия, допълваща Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство, подписана във Виена на 27 февруари 1979 г.

Спогодба за правна помощ по граждански и семейноправни въпроси, за признаването и изпълнението на съдебни решения между Република Франция и Народна република Унгария, подписана в Будапеща на 31 юли 1980 г.

Спогодба между правителството на Република Франция и правителството на Чехословашката социалистическа република за правна помощ и признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански, семейни и търговски дела, подписана на 10 май 1984 г.

Спогодба за правна помощ по граждански дела между правителството на Република Франция и правителството на Народна република България, подписана в София на 18 януари 1989 г.

Последна актуализация: 13/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.