Връчване на документи

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

За съдебните документи предаващият орган е връчващият документа съд (член 1069, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс — ГПК).

За извънсъдебните документи предаващият орган е районният съд (Amtsgericht), в чийто район се намира местоживеенето или обичайното местопребиваване на връчващото документа лице; при нотариалните актове предаващият орган е районният съд, в чийто район се намира кантората на удостоверяващия документа нотариус; при юридическите лица предаващият орган е районният съд, в чийто район се намира седалището на юридическото лице; правителствата на провинциите могат да издават подзаконови нормативни актове, с които да възложат на един районен съд да изпълнява функцията на предаващ орган за районите на няколко районни съдилища (член 1069, параграф 1 от ГПК).

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

При връчване на документи във Федерална република Германия германският получаващ орган по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 е районният съд, в чийто район следва да се връчи документът. Правителствата на провинциите могат да издават подзаконови нормативни актове, с които да възложат на един районен съд да изпълнява функцията на получаващ орган за районите на няколко районни съдилища.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

На разположение са следните средства за комуникация:

– за получаване и изпращане на документи: пощенските служби и частните куриерски услуги, факс,

– за неформална комуникация: телефон и електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Формулярът може да бъде попълнен на немски или на английски език.

Член 3 - Централен орган

Във всяка провинция на Германия функцията на централен орган се изпълнява от орган, определен от нейното правителство. Обикновено това са съдебните администрации на провинцията или висшият областен съд (Oberlandesgericht) на въпросната федерална провинция.

На първо място се посочва адреса на пребиваване, ако има такъв, а в противен случай и понякога в допълнение се посочва и адресът на пощенската кутия.

За експресни пратки и пакети (в това число малки пакети) следва да се използва единствено адресът на пребиваване.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 4 - Предаване на документи

Освен на немски език формулярът в приложение I (молбата) може да бъде попълнен и на английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

От гледна точка на заявителя, което е единственото съображение в член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, съгласно германското законодателство точната дата на връчване рядко е от значение за изчисляването на сроковете, тъй като обикновено е достатъчно документът да е пристигнал в съда до изтичане на съответния срок, ако връчването на документа следва непосредствено след това (член 167 от ГПК). Ако в конкретен случай точната дата на връчване има значение, се прилага член 222, параграф 2 от ГПК във връзка с член 187 и сл. от Гражданския кодекс на Германия.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на немски език формулярът в приложение I (удостоверението) може да бъде попълнен и на английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

При нормални обстоятелства посочените в член 11, параграф 2 разноски могат да възлизат на 20,50 EUR. Те се изчисляват в съответствие със законите относно съдебните разноски в зависимост от вида на заявеното връчване.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

На територията на Федерална република Германия връчването от служители на дипломатически или консулски представителства по смисъла на член 13, параграф 1 не е разрешено, освен ако документът не трябва да се връчи на гражданин на предаващата държава.

Член 15 - Пряко връчване

Съгласно член 15 на територията на Федерална република Германия могат да се връчват единствено документите, за които гражданскопроцесуалното право на Германия също изрично предвижда такова пряко връчване (член 166, параграф 2 от ГПК). По този начин не може да се връчва молба за започване на производство. Пряко връчване се допуска например при изпълнително основание съгласно член 750 от ГПК, при други подлежащи на принудително изпълнение документи съгласно член 794, параграф 1, точка 5 и член 797 от ГПК, при определения за налагане на запор съгласно член 922, параграф 2 от ГПК и при производства за постановяване на временни мерки съгласно членове 935 и 936 от ГПК. Подробностите относно допустимото пряко връчване се уреждат в член 191 и сл. от ГПК.

Член 19 - Неявяване на ответник

Ако са изпълнени условията на член 19, параграф 2, германските съдилища могат да постановяват решения по спорове, когато документът за образуване на съдебно производство или друг равностоен документ е бил публично връчен във Федерална република Германия.

Не се допускат за разглеждане молби за възстановяване на срока за обжалване по смисъла на член 19, параграф 4 след изтичането на една година от края на пропуснатия срок.

Последна актуализация: 08/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.