В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Връчване на документи

Гибралтар

Съдържание, предоставено от
Гибралтар

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Гибралтар

Връчване на документи


*задължително поле

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващият орган е секретарят на Върховния съд на Гибралтар.

Съобщенията до предаващия орган се изпращат чрез:

Отдела за връзки в Гибралтар по въпросите, свързани с ЕС (Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs), към Правителство на Обединеното кралство

Министерство на външните работи (Foreign and Commonwealth Office)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Тел.: +44 20 7008 1577

Факс: +44 20 7008 3629

Електронна поща: ukgglu@fco.gov.uk

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващият орган е секретарят на Върховния съд на Гибралтар

Съобщенията до получаващия орган следва да се изпращат чрез:

Отдел за връзки в Гибралтар по въпросите, свързани с ЕС (Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs), към Правителство на Обединеното кралство

Министерство на външните работи (Foreign and Commonwealth Office)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Тел.: +44 20 7008 1577

Факс: +44 20 7008 3629

Електронна поща: ukgglu@fco.gov.uk

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Документите се изпращат по факс и по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Допуска се използването на стандартния формуляр на английски и френски език.

Член 3 - Централен орган

Секретарят на Върховния съд (Supreme Court) на Гибралтар

Върховен съд (Supreme Court),

Съдилища (Law Courts)

277 Main Street

Gibraltar

Тел.: +350 200 78808

Факс: +350 200 77118

Официалната кореспонденция с получаващия орган следва да бъде адресирана до Секретаря на посочения по-горе адрес, но да бъде изпращана чрез:

Отдел за връзки в Гибралтар по въпросите, свързани с ЕС (Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs), към Правителство на Обединеното кралство

Министерство на външните работи (Foreign and Commonwealth Office)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Тел.: +44 20 7008 1577

Факс: +44 20 7008 3629

Електронна поща: ukgglu@fco.gov.uk

Комуникацията се осъществява чрез писмо, факс, електронна поща и телефон, а централният орган отговаря за проверката на преводите.

Член 4 - Предаване на документи

Освен английски, Обединеното кралство приема сертификати, попълнени на френски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Обединеното кралство възнамерява да дерогира тези разпоредби, тъй като сложността на правото му по отношение на сроковете и давностните срокове само се утежнява от този член. Важно е датата на връчването да бъде установена със сигурност, тъй като тя определя момента, от който страна може поиска постановяване на неприсъствено съдебно решение. Обединеното кралство не счита, че точното значение на тази разпоредба и плануваното нейно целеното практическо приложение, са достатъчно ясни; и следователно това може да увеличи вероятността от объркване. Съответно, Обединеното кралство смята, че тази материя е най-добре да бъде оставена за регулиране от националното право, поне доколкото то има възможност да прецени как тя действа на практика в другите държави членки след влизане в сила на регламента.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен английски, Обединеното кралство приема сертификати, попълнени на френски език.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Обединеното кралство не възнамерява да се противопоставя срещу упражняването на територията си на правото, предоставено от член 13, параграф 1.

Член 15 - Пряко връчване

Гибралтар не се противопоставя на възможността за пряко връчване, предвидена в член 15, параграф 1.

Член 19 - Неявяване на ответник

В съответствие със съществуващата разпоредба на Хагската конвенция (Hague Convention), съдилищата на Обединеното кралство, независимо от параграф 1, могат да постановят решение, ако са изпълнени всички изисквания на параграф 2.

След постановяване на решението се предоставя период от време, през който молба за възстановяване на срок съгласно параграф 4 може да бъде допусната за разглеждане:

При преценката за отмяна на неприсъствено съдебно решение, съдът трябва да вземе предвид дали лицето, искащо отмяна на решението, е подало молбата за това своевременно.

Последна актуализация: 08/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.