Връчване на документи

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Налични начини за получаване: по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Освен на гръцки език, формулярът може да бъде попълнен на английски или френски език.

Член 3 - Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Отдел за международно съдебно сътрудничество по гражданскoправни и наказателноправни въпроси

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Athens, Greece

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Телефон: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Факс: (0030) 210 7767499

Електронна поща: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Член 4 - Предаване на документи

Освен на гръцки език, Гърция приема формуляри, попълнени на френски или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Гърция не възнамерява да се отклонява от разпоредбите на член 9, параграфи 1 и 2.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на гръцки език, Гърция приема удостоверения попълнени на френски или английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

От 1 август 2013 г. разходите за връчване от прокурор (eisangeléas) се равняват на такса с фиксиран размер от 50 EUR.

Таксите трябва да бъдат платени чрез банков превод до Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton), по следната банкова сметка:

Банка на Гърция (Trápeza tis Elládos)

Номер на сметка: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

Swift код: BNGRGRAA

Всички молби за връчване в съответствие с член 4 от регламента трябва да отговарят на посочената процедура. Молби, които не са придружени от необходимата квитанция за плащане от банката, ще бъдат връщани, без да бъдат разглеждани.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Гърция не допуска връчването на съдебни и извънсъдебни документи на своята територия в съответствие с параграф 1 от настоящия член, освен ако въпросните документи трябва да бъдат връчени на граждани на държавата членка, в която документите са били съставени.

Член 15 - Пряко връчване

Гърция няма никакви възражения по отношение на този член.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на параграф 1, съдилищата в Гърция трябва да постановят решение, ако са изпълнени условията по параграф 2.

Предвидената в параграф 4 молба за възстановяване на срок може да бъде подадена в срок до три години след постановяване на решението.

Последна актуализация: 13/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.