Връчване на документи

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Връчване на документи


*задължително поле

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Налични начини за получаване: по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Освен на гръцки език, формулярът може да бъде попълнен на английски или френски език.

Член 3 - Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Отдел за международно съдебно сътрудничество по гражданскoправни и наказателноправни въпроси

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Athens, Greece

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Телефон: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Факс: (0030) 210 7767499

Електронна поща: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Член 4 - Предаване на документи

Освен на гръцки език, Гърция приема формуляри, попълнени на френски или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Гърция не възнамерява да се отклонява от разпоредбите на член 9, параграфи 1 и 2.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на гръцки език, Гърция приема удостоверения попълнени на френски или английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

От 1 август 2013 г. разходите за връчване от прокурор (eisangeléas) се равняват на такса с фиксиран размер от 50 EUR.

Таксите трябва да бъдат платени чрез банков превод до Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton), по следната банкова сметка:

Банка на Гърция (Trápeza tis Elládos)

Номер на сметка: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

Swift код: BNGRGRAA

Всички молби за връчване в съответствие с член 4 от регламента трябва да отговарят на посочената процедура. Молби, които не са придружени от необходимата квитанция за плащане от банката, ще бъдат връщани, без да бъдат разглеждани.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Гърция не допуска връчването на съдебни и извънсъдебни документи на своята територия в съответствие с параграф 1 от настоящия член, освен ако въпросните документи трябва да бъдат връчени на граждани на държавата членка, в която документите са били съставени.

Член 15 - Пряко връчване

Гърция няма никакви възражения по отношение на този член.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на параграф 1, съдилищата в Гърция трябва да постановят решение, ако са изпълнени условията по параграф 2.

Предвидената в параграф 4 молба за възстановяване на срок може да бъде подадена в срок до три години след постановяване на решението.

Последна актуализация: 02/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.