Връчване на документи

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващият орган в Унгария

  • за съдебни документи е съдът, съгласно чиято процедура е бил издаден документът,
  • за документи, издадени по нотариална процедура, е нотариусът, съгласно чиято процедура е бил издаден документът, и
  • за други извънсъдебни документи е министърът на правосъдието.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващият орган в Унгария

  • е районният съд, компетентен по местоживеенето на адресата, посочен в молбата за правна помощ (lakcím szerint illetékes járásbíróság), а в Будапеща — Централният районен съд на Пеща (Pesti Központi Kerületi Bíróság) и
  • Унгарското сдружение на съдебните изпълнители.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Получаващият орган приема получаването на документи, изпратени по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Унгарски, немски, английски, френски език.

Член 3 - Централен орган

Функциите на централен орган в Унгария се изпълняват от министъра на правосъдието.

Igazságügyi Minisztérium (Министерство на правосъдието)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (отдел „Международно частно право“)

Адрес: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Тел.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Факс: +36 1 550 3946

Ел. поща: nmfo@im.gov.hu

Езици: унгарски, немски, английски и френски.

Член 4 - Предаване на документи

Освен унгарски език се приемат също немски, английски и френски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Не се прилага за Унгария.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен унгарски език се приемат също немски, английски и френски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Връчването на документи от съда е безплатно.

Таксата за връчване от съдебен изпълнител е 7 500 HUF. Тя се заплаща предварително чрез банков превод по посочената по-долу сметка, а потвърждението за превода се прилага към молбата.

  • Титуляр на сметката: Унгарското сдружение на съдебните изпълнители
  • Банка: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC) код: BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Моля посочете в полето за съобщения: KU2-референтен номер на молбата, име на адресата.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Връчването по член 13 е приложимо в Унгария само ако адресатът е гражданин на предаващата държава членка.

Член 15 - Пряко връчване

Връчването по член 15 от Регламента в Унгария се извършва в съответствие със законодателството, уреждащо връчването от съдебен изпълнител.

Член 19 - Неявяване на ответник

В някои от тези случаи унгарските съдилища могат да постановят решение, ако всички условия по член 19, параграф 2 са изпълнени.

Срокът за подаване на молба по член 19, параграф 4 в Унгария е една година.

Последна актуализация: 02/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.