Връчване на документи

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Унгария

Връчване на документи


*задължително поле

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващият орган в Унгария

  • за съдебни документи е съдът, съгласно чиято процедура е бил издаден документът,
  • за документи, издадени по нотариална процедура, е нотариусът, съгласно чиято процедура е бил издаден документът, и
  • за други извънсъдебни документи е министърът на правосъдието.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващият орган в Унгария

  • е районният съд, компетентен по местоживеенето на адресата, посочен в молбата за правна помощ (lakcím szerint illetékes járásbíróság), а в Будапеща — Централният районен съд на Пеща (Pesti Központi Kerületi Bíróság) и
  • Унгарското сдружение на съдебните изпълнители.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Получаващият орган приема получаването на документи, изпратени по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Унгарски, немски, английски, френски език.

Член 3 - Централен орган

Функциите на централен орган в Унгария се изпълняват от министъра на правосъдието.

Igazságügyi Minisztérium (Министерство на правосъдието)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (отдел „Международно частно право“)

Адрес: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Тел.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Факс: +36 1 550 3946

Ел. поща: nmfo@im.gov.hu

Езици: унгарски, немски, английски и френски.

Член 4 - Предаване на документи

Освен унгарски език се приемат също немски, английски и френски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Не се прилага за Унгария.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен унгарски език се приемат също немски, английски и френски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Връчването на документи от съда е безплатно.

Таксата за връчване от съдебен изпълнител е 7 500 HUF. Тя се заплаща предварително чрез банков превод по посочената по-долу сметка, а потвърждението за превода се прилага към молбата.

  • Титуляр на сметката: Унгарското сдружение на съдебните изпълнители
  • Банка: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC) код: BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Моля посочете в полето за съобщения: KU2-референтен номер на молбата, име на адресата.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Връчването по член 13 е приложимо в Унгария само ако адресатът е гражданин на предаващата държава членка.

Член 15 - Пряко връчване

Връчването по член 15 от Регламента в Унгария се извършва в съответствие със законодателството, уреждащо връчването от съдебен изпълнител.

Член 19 - Неявяване на ответник

В някои от тези случаи унгарските съдилища могат да постановят решение, ако всички условия по член 19, параграф 2 са изпълнени.

Срокът за подаване на молба по член 19, параграф 4 в Унгария е една година.

Последна актуализация: 29/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.