Връчване на документи

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

От 15 април 2019 г. предаващият орган в Ирландия е Комбинираното деловодство на съда (Combined Court Office), Касълбар, графство Мейо.

Service of EU documents
Courts Service Centralised Office
Combined Court Office
The Courthouse
Castlebar
Co. Mayo

Електронна поща: serviceofeudocuments@courts.ie

Всички въпроси, свързани с направени преди 15 април 2019 г. молби за връчване, следва да се изпращат до службата, от която е била изпратена молбата.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

От 15 април 2019 г. получаващият орган в Ирландия е Комбинираното деловодство на съда (Combined Court Office), Касълбар, графство Мейо.

Service of EU documents
Courts Service Centralised Office
Combined Court Office
The Courthouse
Castlebar
Co. Mayo

Електронна поща: serviceofeudocuments@courts.ie.

Всички въпроси, свързани с направени преди 15 април 2019 г. молби за връчване, следва да се изпращат до службата, до която е била изпратена молбата.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Налични начини за получаване: документите могат да бъдат предавани по пощата или чрез доставчик на услуги, като например доставчик на експресни куриерски услуги.

Комуникацията по административни въпроси може да се осъществява също така по електронната поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Формулярът-образец може да бъде попълнен на ирландски или на английски език.

Член 3 - Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ireland/Ирландия

Комуникацията на английски или на ирландски език може да се осъществява по пощата или по факса до Централната служба на Висшия съд (Central Office of the High Court) на номер (353-1) 872 56 69. Възможна е и комуникация по телефона с централната служба на Висшия съд на номер (353-1) 888 60 00.

Член 4 - Предаване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Ирландия приема формуляри на молбата (по образец) на ирландски или на английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Тези разпоредби не са приложими в ирландското законодателство.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Ирландия приема формуляри на удостоверението на ирландски или на английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Когато е заявено лично връчване съгласно член 11, параграф 2, то се осъществява от правна кантора, частен детектив или адвокат, като се заплаща договорен между страните хонорар, който обикновено е от порядъка на 70—100 EUR.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Ирландия не се противопоставя на това.

Член 15 - Пряко връчване

Като алтернатива на пощенските доставки, с член 15 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 се позволява на дадено лице да извършва лично връчване чрез адвокат или призовкар.

Адвокат може да бъде намерен на следния адрес:

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на параграф 1, съд в Ирландия може да постанови решение, въпреки че не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са изпълнени всички посочени в параграф 2 условия.

Във връзка с член 19, параграф 4 съдът трябва служебно да провери дали молбата за възстановяване на срока е била подадена в разумен срок, след като ответникът е узнал за решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Няма такива.

Последна актуализация: 17/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.