Връчване на документи

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Налични начини за получаване на документи: по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Формулярът може да бъде попълнен на всеки от следните езици: италиански, френски, английски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Централната служба на съдебните изпълнители към Апелативния съд на Рим.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare, N. 52

I-00192 Roma

Тел. +39 6328361

Факс +39 6328367933

Документите, които трябва да бъдат връчени в Италия, трябва да пристигнат по пощата и ще бъдат върнати на предаващите органи по същия начин.

Езикови познания: италиански, английски и френски език.

Член 4 - Предаване на документи

Освен на италиански, Италия приема формуляри-образци за молби, попълнени на английски или френски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Не се прави позоваване на дерогация.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на италиански, Италия приема удостоверения, попълнени на английски или френски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Понастоящем не се дължат разноски за връчване на документи от чужбина.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Италия се противопоставя на връчването на съдебни документи на лица, пребиваващи в друга държава членка, пряко от служители на дипломатически или консулски представителства (освен ако документът се връчва на италиански гражданин, пребиваващ в друга държава членка).

Италия се противопоставя на връчването на съдебни документи от служители на дипломатически или консулски представителства на държава членка на лица, пребиваващи в Италия, освен ако документът трябва да бъде връчен на гражданин на въпросната държава членка.

Член 15 - Пряко връчване

Не съществуват никакви пречки всяко заинтересовано от съдебното производство лице да извърши връчване на съдебни документи пряко посредством компетентните длъжностни лица на държавата членка адресат.

Член 19 - Неявяване на ответник

Италия не възнамерява да прави заявленията, предвидени в параграфи 2 и 4.

Последна актуализация: 28/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.