Връчване на документи

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Връчване на документи


*задължително поле

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Налични начини за получаване на документи: по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Формулярът може да бъде попълнен на всеки от следните езици: италиански, френски, английски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Централната служба на съдебните изпълнители към Апелативния съд на Рим.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare, N. 52

I-00192 Roma

Тел. +39 6328361

Факс +39 6328367933

Документите, които трябва да бъдат връчени в Италия, трябва да пристигнат по пощата и ще бъдат върнати на предаващите органи по същия начин.

Езикови познания: италиански, английски и френски език.

Член 4 - Предаване на документи

Освен на италиански, Италия приема формуляри-образци за молби, попълнени на английски или френски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Не се прави позоваване на дерогация.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на италиански, Италия приема удостоверения, попълнени на английски или френски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Понастоящем не се дължат разноски за връчване на документи от чужбина.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Италия се противопоставя на връчването на съдебни документи на лица, пребиваващи в друга държава членка, пряко от служители на дипломатически или консулски представителства (освен ако документът се връчва на италиански гражданин, пребиваващ в друга държава членка).

Италия се противопоставя на връчването на съдебни документи от служители на дипломатически или консулски представителства на държава членка на лица, пребиваващи в Италия, освен ако документът трябва да бъде връчен на гражданин на въпросната държава членка.

Член 15 - Пряко връчване

Не съществуват никакви пречки всяко заинтересовано от съдебното производство лице да извърши връчване на съдебни документи пряко посредством компетентните длъжностни лица на държавата членка адресат.

Член 19 - Неявяване на ответник

Италия не възнамерява да прави заявленията, предвидени в параграфи 2 и 4.

Последна актуализация: 31/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.