Връчване на документи

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

В съответствие с измененията на Гражданския процесуален закон на Република Латвия, влезли в сила на 1 януари 2019 г., в Република Латвия бяха направени промени в уредбата на връчването на чуждестранни съдебни и извънсъдебни документи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета. А именно централният орган, който ще получава и изпълнява искания за връчване на чуждестранни документи, ще бъде Съветът на заклетите съдебни изпълнители на Латвия (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome). Освен това ще има и такса от 113,97 EUR (с включено ДДС) за всяко искане за връчване. Плащането се извършва по банков път и банковите такси се заплащат от лицето, извършило основното плащане за услугата по връчване на документи.

Компетентен централен орган:

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Съвет на заклетите съдебни изпълнители на Латвия)

(от 16 декември 2019 г.) Адрес: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Телефон: (+371) 67290005; Факс: ( +371) 67290006

Електронна поща: documents@lzti.lv

Информация за банковата сметка:

Регистрационен номер: 90001497619

Официален адрес: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Банка: Swedbank AS

Международен номер на банковата сметка (IBAN): LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Код Swift: HABALV22

Основание за плащане: информация за адресата.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Исканията от други държави членки за връчване на документи и удостоверенията за връчване на документи се приемат в Латвия, ако са изпратени по пощата.

Уведомяване чрез използването на други формуляр-образци, предвидени в Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета, може да става и чрез други средства за комуникация, до които съответният латвийски съд има достъп.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Освен на латвийски език в Латвия се приемат и формуляр-образци, попълнени на английски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Съветът на заклетите съдебни изпълнители на Латвия (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

(от 16 декември 2019 г.) Адрес: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Телефон: (+371) 67290005; Факс: ( +371) 67290006

Електронна поща: documents@lzti.lv

Член 4 - Предаване на документи

Искане за връчване на документи, изготвено, като се използва формуляр-образецът, съдържащ се в приложение I към Регламента, се приема в Латвия, ако е подадено на латвийски или на английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Съгласно член 56.1, параграф 1 от Гражданския процесуален закон, когато съдебните документи са били доставени в съответствие с процедурата, предвидена в член 56, с изключение на случая, предвиден в параграф 9 от него, за дадено лице се счита, че е било уведомено за времето и мястото на провеждане на съдебно заседание или извършване на процесуално действие, или за съдържанието на съответния документ, а съдебните документи се считат за връчени:

1) на датата, на която лицето ги е приело в съответствие с член 56, параграфи 3, 7 или 8 от цитирания Закон;

2) на датата, на която лицето е отказало да ги приеме (член 57);

3) на седмия ден от изпращането на документите, ако са били изпратени по пощата;

4) на третия ден от изпращането на документите, ако са били изпратени по електронната поща;

5) на третия ден от изпращането, когато уведомлението е било извършено онлайн.

Съгласно параграф 2 от горепосочения член, независимо дали съдебните документи са били доставени на декларирания адрес на местоживеене на физическо лице, на декларирания допълнителен адрес, на адреса, който физическото лице е посочило за кореспонденция със съда, или на адреса на седалището на юридическо лице, и дали от пощата е било получено известие за доставяне или документите са били върнати на изпращача, това не се отразява само по себе си на факта, че документите са били връчени. Адресатът може да опровергае презумпцията, че документите са били връчени на седмия ден от деня на изпращането им, ако са били изпратени по пощата, или на третия ден от изпращането им, ако са били изпратени по електронната поща или са били изпратени онлайн, като посочи обективни обстоятелства извън своя контрол, които са му попречили да получи документите на посочения адрес.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Удостоверение за връчване на документи, изготвено, като се използва формуляр-образецът, съдържащ се в приложение I към Регламента, се приема в Латвия, ако е подадено на латвийски или на английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Латвия издава документите в съответствие с член 11, параграф 2, буква а) от Регламента, поради което се начислява такса от 113,97 EUR (с включено ДДС) за всяко искане за връчване. Плащането се извършва по банков път и банковите такси се заплащат от лицето, извършило основното плащане за услугата по връчване на документи.

Информация за банковата сметка:

Регистрационен номер: 90001497619

(от 16 декември 2019 г.) Официален адрес: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Банка: Swedbank AS

Международен номер на банковата сметка (IBAN): LV93HABA0551038096742

Код Swift: HABALV22

Основание за плащане: информация за адресата.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Латвия се противопоставя на връчването на документи съгласно член 13, параграф 1 от Регламента, освен в случаите, когато документите се връчват на граждани на въпросната държава членка.

Член 15 - Пряко връчване

Съгласно латвийското законодателство не могат да се връчват документи съгласно член 15 от Регламента.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на член 19, параграф 1 от Регламента, съд или съдия в Латвия може да постанови решение дори и да няма получено удостоверение за връчване или известие за доставяне, при условие че са изпълнени условията на член 19, параграф 2 от Регламента. В Латвия не са предвидени срокове, след изтичането на които става недопустимо подаването на молба за възстановяване на срока за обжалване, при условие че са изпълнени условията на член 19, параграф 4 от Регламента.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Република Латвия поддържа два международни договора, които е сключила:

1) Договор между Република Латвия и Република Полша за правна помощ и правни отношения по граждански, семейни и наказателни дела;

2) Договор за правна помощ и правни отношения между Република Латвия, Република Естония и Република Литва.

Последна актуализация: 06/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.