Връчване на документи

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Всички обикновени съдилища на Република Литва, които разглеждат граждански и търговски дела, са компетентни да предават документи на чужда държава в съответствие с Регламент (ЕО) № 1393/2007 и Хагската конвенция от 1965 г.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Органът, определен да получава искания от други държави членки за връчването на документи в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1393/2007, е Литовската камара на съдебните изпълнители.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Съдебните и извънсъдебните документи могат да бъдат приети по пощата и по факс.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Литва приема формуляри, попълнени на литовски и английски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган, който изпълнява функциите, предвидени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1393/2007, е Министерството на правосъдието на Република Литва.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania

Телефон: +370 5 2662984

Факс: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854

Електронна поща: rastine@tm.lt

Член 4 - Предаване на документи

Езиците, които се приемат от Република Литва за попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I към Регламента, са литовски и английски.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Литовското законодателство не предвижда специални срокове за връчването на документи.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Езиците, които се приемат от Република Литва за попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I към Регламента, са литовски и английски.

Член 11 - Разноски по връчването

Република Литва събира такса от 110 EUR за услугите, посочени в член 11, параграф 2, буква а) от Регламента.

Тази такса следва да бъде преведена по сметката на получаващия орган — Литовската камара на съдебните изпълнители.

Lietuvos anstolių rūmai (Литовска камара на съдебните изпълнители)

Адрес: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lithuania

Банка: Luminor Bank AB, банков код: 40100, код SWIFT: AGBLLT2X, номер на банковата сметка: LT92 4010 0424 0031 5815, номер на юридическото лице: 126198978.

Телефон: +370 5 2750067, +370 5 2750068, електронна поща: info@antstoliurumai.lt, http://www.antstoliurumai.lt/

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Литовските органи заявяват, че се противопоставят на връчването на документи на своя територия по начина, описан в член 13, освен ако документите не трябва да бъдат връчени на гражданин на държавата, от която са били издадени.

Член 15 - Пряко връчване

Литовските органи заявяват, че връчването на документи по начина, описан в член 15, не се разрешава в Литва.

Член 19 - Неявяване на ответник

Литовските органи заявяват, че съдилищата в Литва могат да постановят решение дори и да няма получено удостоверение за връчване или за доставяне, при условие че са изпълнени всички условия на член 19, параграф 2 от Регламента.

Литовските органи заявяват, че молбите за възстановяване на срока за обжалване на решението, посочени в член 19, параграф 4 от Регламента, няма да бъдат разгледани, ако са подадени повече от една година след датата на съдебното решение.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Литва не е сключила споразумения или договорености с други държави членки за допълнително ускоряване или опростяване на процедурите за предаване на документи, както е предвидено в член 20, параграф 2.

Последна актуализация: 13/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.