Връчване на документи

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница малтийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Office of the State Advocate (Канцелария на държавния адвокат)

Адрес: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

Пощенски код: VLT1190

Тел.: (+356) 2568 3105

Факс: (+356) 2123 7281

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница малтийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Office of the State Advocate (Канцелария на държавния адвокат)

Адрес: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

Пощенски код: VLT1190

Тел.: (356) 2568 3105

Факс: (+356) 2123 7281

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Начини за получаване на документи: оригиналните документи заедно с формуляра по приложение 1 към Регламент (ЕО) № 1393/2007 и банкова разписка следва да се изпратят по пощата. Копията могат да се изпратят предварително по факса и/или по електронната поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Езиците, които могат да се използват за попълване на стандартния формуляр, са английски или малтийски.

Член 3 - Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница малтийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Office of the State Advocate (Канцелария на държавния адвокат)

Mainguard Building

St. George’s Square

Valletta VLT1190

Тел.: (+356) 2568 3105

Факс: (+356) 21237 7281

Териториални граници на компетентност: Малта и Гозо.

Начини за получаване на документите и за комуникация и език за попълване на формулярите: английски език.

Член 4 - Предаване на документи

Английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Малта възнамерява да прилага дерогация от член 9, параграф 2, тъй като той не съответства на процесуалното право на Малта.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница малтийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Разноските, посочени в член 11, параграф 2 от този регламент, включват такса с определен размер от 50 EUR за всеки документ, който трябва да се връчи.

Тази такса трябва да се плати преди връчването. Документите ще бъдат върнати, без да бъдат обработени, ако към искането за уведомяване не е приложена банкова разписка за платената по-горе такса. Таксата трябва да се плати чрез банков превод на лицето, на което ще бъдат върнати парите, без да се обработват документите. Таксите се плащат чрез банков превод по следната сметка на Главната прокуратура:

Наименование на банката: Central Bank of Malta

Наименование на сметката: AG Office – Receipt of Service Documents

Номер на сметката: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Swift код: MALTMTMT

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Да, противопоставяме се на такова връчване.

Член 15 - Пряко връчване

Нямаме възражения.

Член 19 - Неявяване на ответник

Това не е възможно, тъй като се изисква доказателство за връчването. Ако обаче е било произнесено решение срещу дадено лице и то не е било надлежно уведомено предварително чрез призовка, това лице има право в срок от три месеца от датата на решението да поиска повторно разглеждане на делото.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Няма.

Последна актуализация: 06/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.