Връчване на документи

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Office of the State Advocate (Канцелария на държавния адвокат)

Адрес: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Пощенски код: VLT1311

Тел. +356 22265000

Електронна поща: info@stateadvocate.mt

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Office of the State Advocate (Канцелария на държавния адвокат)

Адрес: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Пощенски код: VLT1311

Тел. +356 22265000

Електронна поща: info@stateadvocate.mt

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Начини за получаване на документи: оригиналните документи заедно с формуляра по приложение 1 към Регламент (ЕО) № 1393/2007 и банкова разписка следва да се изпратят по пощата. Копията могат да се изпратят предварително по факса и/или по електронната поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Езиците, които могат да се използват за попълване на стандартния формуляр, са английски или малтийски.

Член 3 - Централен орган

Office of the State Advocate (Канцелария на държавния адвокат)

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli

Valletta VLT1311

Тел. +356 22265000

Електронна поща: info@stateadvocate.mt

Териториални граници на компетентност: Малта и Гозо.

Начини за получаване на документите и за комуникация и език за попълване на формулярите: английски език.

Член 4 - Предаване на документи

Английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Малта възнамерява да прилага дерогация от член 9, параграф 2, тъй като той не съответства на процесуалното право на Малта.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница малтийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Разноските, посочени в член 11, параграф 2 от този регламент, включват такса с определен размер от 50 EUR за всеки документ, който трябва да се връчи.

Тази такса трябва да се плати преди връчването. Документите ще бъдат върнати, без да бъдат обработени, ако към искането за уведомяване не е приложена банкова разписка за платената такса. Таксата трябва да се плати чрез банков превод на лицето, на което ще бъдат върнати парите, без да се обработват документите. Таксите се плащат на Канцеларията на държавния адвокат чрез банков превод по следната сметка:

Наименование на банката: Central Bank of Malta

Наименование на сметката: AG Office – Receipt of Service Documents

Номер на сметката: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT код: MALTMTMT

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Да, противопоставяме се на такова връчване.

Член 15 - Пряко връчване

Нямаме възражения.

Член 19 - Неявяване на ответник

Това не е възможно, тъй като се изисква доказателство за връчването. Ако обаче е било произнесено решение срещу дадено лице и то не е било надлежно уведомено предварително чрез призовка, това лице има право в срок от три месеца от датата на решението да поиска повторно разглеждане на делото.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Няма.

Последна актуализация: 19/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.