Връчване на документи

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Португалия

Връчване на документи


*задължително поле

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Определените от Португалия предаващи органи са:

— районните съдилища (Tribunais Judiciais de Comarca);

— длъжностните лица по вписванията (Conservadores);

— нотариусите (Notários);

— съдебните изпълнители (Agentes de execução); и

— процесуалните представители (Mandatários Judiciais).

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Определените от Португалия получаващи органи са:

— отделението с обща компетентност (Juízo de Competência Genérica) или местното гражданско отделение (Juízo local cível), ако такова съществува, на компетентния районен съд; и

— съдебните изпълнители (OSAE Асоциацията на адвокатите и съдебните изпълнители — Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)

Rua Artilharia 1, No 63

1250-083 Lisbon

Тел.: (351) 21 389 42 00

Факс: (351) 21 353 48 70

Ел.поща: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Налични начини за получаване: по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Освен португалски език за попълване на формуляра Португалия приема също така испански и английски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган в Португалия е Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (Direção-Geral da Administração da Justiça).

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Тел.: (351) 21 790 62 00 - (351) 21 790 62 23

Факс: (351) 211545100/60

Ел. поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: http://www.dgaj.mj.pt/

Ползвани езици: португалски, испански, френски и английски.

Член 4 - Предаване на документи

Освен португалски език за попълване на формуляра Португалия приема също така испански и английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

За целите на член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 от Регламента член 323 от португалския Граждански кодекс предвижда, че давностният срок спира да тече пет дни, след като бъде поискано извършване на връчването, дори ако то не е било възможно по независещи от заявителя причини.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на португалски език Португалия приема удостоверения, попълнени на и на испански или на английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

По принцип връчването на съдебни документи от друга държава членка не поражда задължение за плащане на такси или разноски, ако документите са изпратени до съдилищата.

Ако обаче документите се връчват лично от длъжностно лице на съда или от съдебен изпълнител, се дължи плащането на следните суми:

1. Съдебни изпълнители:

Ако връчването е извършено: 76 EUR.

Ако връчването не е извършено (напр. ако лицето, на което следва да се връчи документът, не пребивава на дадения адрес или адресът не съществува): 50,50 EUR.

2. Длъжностни лица на съда:

Ако връчването е извършено: 51 EUR.

Ако връчването не е извършено (напр. ако лицето, на което следва да се връчи документът, не пребивава на дадения адрес или адресът не съществува), не се дължи плащане.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Португалия не допуска на територията си връчването на съдебни и извънсъдебни документи от дипломатически или консулски представители на друга държава членка, освен ако лицето, на което следва да се връчи документът, не е гражданин на тази държава членка.

Член 15 - Пряко връчване

Португалското законодателство не допуска прякото връчване, предвидено в член 15 от Регламента.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на член 19, параграф 1, португалските съдилища могат да постановяват решения, ако са изпълнени всички посочени в параграф 2 от този член условия.

За целите на член 19, параграф 4 молбите за възстановяване на срока за обжалване в Португалия трябва да бъдат подадени в срок от една година от датата на обжалваното решение. Молби не се приемат след изтичането на този срок.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Споразумения, по които държавите членки са страни:

— Договор между Португалската република и Кралство Испания за съдебно сътрудничество по наказателни и граждански дела от 19 ноември 1997 г.;

Други споразумения, по които Португалия е страна:

— Договор за правно и съдебно сътрудничество с Ангола от 30 август 1995 г.;

— Договор за правно и съдебно сътрудничество с Република Кабо Верде от 2 февруари 2003 г.;

— Договор за правно и съдебно сътрудничество със Специалния административен район на Китайската народна република Макао от 1 юли 2001 г.;

— Договор за съдебно сътрудничество с Гвинея Бисау от 5 юли 1988 г.;

— Договор за правно и съдебно сътрудничество с Мозамбик от 12 април 1990 г.;

— Съдебна спогодба със Сао Томе и Принсипи от 23 март 1976 г.

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.