Връчване на документи

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Румъния

Връчване на документи


*задължително поле

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Румънските предаващи органи са всички румънски съдилища, които имат право да връчват съдебни актове пряко на получаващите органи в държавите — членки на ЕС: съдилища от първа инстанция, трибунали, апелативни съдилища, Висшият касационен съд.

Нотариуси, съдебни изпълнители и други органи, чиято сфера на компетентност включва връчване на документи в чужбина, предават молби чрез съдилищата от първа инстанция, в чиято юрисдикция се намира тяхното седалище (член 32, параграф 1, букви а) и б) от Закон №189/2003 относно международната правна помощ по граждански и търговски дела).

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Румънският получаващ орган за молби за връчване на съдебни и извънсъдебни актове от държави — членки на ЕС, е съдът от първа инстанция, в чиято юрисдикция е местоживеенето или седалището на получателя (член 32, параграф 1, буква в) от Закон №189/2003 относно международната правна помощ по граждански и търговски дела).

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Техническите средства за получаване на молби и приложните към тях документи са поща или факс.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Освен формулярите, попълнени на румънски език, Румъния приема и формуляри-образци на молбата, попълнени на английски или френски език.

Член 3 - Централен орган

Централният румънски орган е Министерството на правосъдието.

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Телефон: +40372041077; Факс: +40372041079

Service for international judicial cooperation in civil and commercial matters

Телефон: +40372041083; Телефон: +40372041218; Факс: +40372041079, +40372041084

Член 4 - Предаване на документи

Освен формуляри, попълнени на румънски език, Румъния приема и формуляри-образци на молбата, попълнени на английски или френски език.

Техническите средства за получаване на молби и приложните към тях документи са поща или факс.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Информацията не е достъпна

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен удостоверения за връчване, попълнени на румънски език, Румъния приема и удостоверения за връчване, предадени на английски или френски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Връчването на процесуални документи се извършва безплатно, служебно, от съда, чрез процесуални представители на съда или друг негов служител. Ако това не е възможно, те се връчват по пощата, като препоръчано писмо с обявено съдържание и обратна разписка, в запечатан плик, към който се прилага доказателство за получаване/съобщение и известие. По искане и за сметка на заинтересованата страна процесуалните актове могат да бъдат връчени от съда чрез съдебни изпълнители или чрез експресна доставка (член 154, параграфи 1, 4 и 5 от Гражданския процесуален кодекс). Таксите за съдебните изпълнители са между 20 RON и 400 RON. Вж. Наредба № 2550 от 14 ноември 2006 г. на Министерството на правосъдието за одобрение на минималните и максималните възнаграждения за услугите, предоставяни от съдебни изпълнители.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Румъния заявява, че дипломатическите представители и чуждестранни консули могат да връчват съдебни и извънсъдебни документи на румънска територия само на граждани на държавата, която представляват.

Член 15 - Пряко връчване

Румъния се противопоставя на прякото връчване, определено в член 15, параграф 1.

Член 19 - Неявяване на ответник

Без да засягат член 19, параграф 1 от регламента, румънските съдилища могат да постановят решение само ако са изпълнени всички условия, определени в параграф 2.

Молба за възстановяване, определена в член 19, параграф 4 от регламента, може да се подаде в рамките на една година от постановяване на решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 19/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.