Връчване на документи

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Що се отнася до съдебните документи, предаващи органи в Румъния са всички румънски съдилища, които имат правомощия да връчват съдебни актове пряко на получаващите органи в държавите — членки на ЕС: съдилищата от първа инстанция (judecătorii), трибуналите (tribunale), апелативните съдилища (curți de apel) и Висшият касационен съд (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Що се отнася до извънсъдебните документи, нотариусите, съдебните изпълнители и други органи, чиято сфера на компетентност включва връчване на документи в чужбина, предават молби чрез съдилищата от първа инстанция, в чиято юрисдикция се намира тяхното седалище (член 32, параграф 1, букви a) и b) от Закон № 189/2003 относно международната съдебна помощ по граждански и търговски дела).

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Румънският получаващ орган за молби за връчване на съдебни и извънсъдебни актове от държави — членки на ЕС, е съдът от първа инстанция, в чиято юрисдикция е местоживеенето или седалището на получателя (член 32, параграф 1, буква в) от Закон №189/2003 относно международната правна помощ по граждански и търговски дела).

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Техническите средства за получаване на молби и приложните към тях документи са поща или факс.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Освен формулярите, попълнени на румънски език, Румъния приема и формуляри-образци на молбата, попълнени на английски или френски език.

Член 3 - Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Централният румънски орган е Министерството на правосъдието.

Ministerul Justiției (Министерство на правосъдието)

Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“ (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucharest 050741

Тел. +40372041077; факс +40372041079

Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială (Служба за международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела)

Тел. +40372041083; тел. +40372041218; факс +40372041079, +40372041084

Член 4 - Предаване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Освен формуляри, попълнени на румънски език, Румъния приема и формуляри-образци на молбата, попълнени на английски или френски език.

Техническите средства за получаване на молби и приложните към тях документи са поща или факс.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Член 183 от Гражданския процесуален кодекс урежда документите, депозирани в пощенските служби, специализираните куриерски служби, военните поделения и местата за задържане.

Процесуален документ, депозиран в определения от закона срок с препоръчано писмо в пощенска служба или в експресна куриерска служба или специализирана комуникационна служба, се счита за подаден в срок.

Документ, депозиран от заинтересованата страна в определения от закона срок във военно поделение или в администрацията на мястото на задържане, на което е задържана страната, също се счита за подаден в срок.

Пощенската разписка, заедно с регистрацията на депозирания документ или удостоверението, поставено върху него от експресната куриерска служба, специализираната комуникационна служба, военното поделение или администрацията на мястото на задържане, според случая, служат като доказателство за датата на подаване на документа от заинтересованата страна.

Съгласно член 192, параграф 2 във връзка с член 199, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс производството започва с регистрирането на молбата от съда. Исковата молба, подадена лично или чрез представител, получена по пощата, по куриер, по факс или сканирана и изпратена по електронната поща или като електронен документ, се регистрира и ѝ се поставя печат с датата на получаване.

Съгласно член 2, точки 18, 10 и 11 и член 30, точка 6 от Извънредно постановление № 13/2013 за пощенските услуги услугата за препоръчана пратка означава пощенска услуга, за която се предоставя гаранция по фиксирана тарифа срещу риск от загуба, кражба, пълно или частично унищожаване или увреждане на препоръчаната пратка и, при поискване, след доставката на пощенската пратка, доказателство за подаването на пощенската пратка или доставката на получателя, без писмено потвърждение от него.

Кореспондентска пратка означава писмена комуникация на всякакъв физически носител, която трябва да бъде транспортирана и доставена на адреса, посочен от подателя върху самата пратка или върху нейната опаковка.

Датата на подаване на пощенската пратка е датата, на която е била събрана от пощенските служби в съответствие с разпоредбите на член 183 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс, публикуван наново, с последващите си изменения и допълнения, които понастоящем са в сила.

Датата на подаване на пощенската пратка е датата, на която е била събрана от пощенските служби чрез точката за пощенски достъп, ако пратката е била депозирана преди последната операция по събиране на пощенски пратки за съответната точка на достъп. Ако пратката е депозирана след последното събиране на пощенски пратки, за дата на подаване се счита следващият работен ден, на който се събират пощенски пратки от тази точка за достъп.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Освен удостоверения за връчване, попълнени на румънски език, Румъния приема и удостоверения за връчване, предадени на английски или френски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Връчването на процесуални документи се извършва безплатно, служебно, от съда, чрез процесуални представители на съда или друг негов служител. Ако това не е възможно, те се връчват по пощата, като препоръчано писмо с обявено съдържание и обратна разписка, в запечатан плик, към който се прилага доказателство за получаване/съобщение и известие. По искане и за сметка на заинтересованата страна процесуалните актове могат да бъдат връчени от съда чрез съдебни изпълнители или чрез експресна доставка (член 154, параграфи 1, 4 и 5 от Гражданския процесуален кодекс). Таксите за съдебните изпълнители са между 20 RON и 400 RON. Вж. Наредба № 2550 от 14 ноември 2006 г. на Министерството на правосъдието за одобрение на минималните и максималните възнаграждения за услугите, предоставяни от съдебни изпълнители.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Румъния заявява, че дипломатическите представители и чуждестранни консули могат да връчват съдебни и извънсъдебни документи на румънска територия само на граждани на държавата, която представляват.

Член 15 - Пряко връчване

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Румъния се противопоставя на прякото връчване, определено в член 15, параграф 1.

Член 19 - Неявяване на ответник

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Без да засягат член 19, параграф 1 от регламента, румънските съдилища могат да постановят решение само ако са изпълнени всички условия, определени в параграф 2.

Молба за възстановяване, определена в член 19, параграф 4 от регламента, може да се подаде в рамките на една година от постановяване на решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Не се прилага.

Последна актуализация: 14/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.