В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Връчване на документи

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Приемащите агенции са съдебно-изпълнителните (messengers-at-arms). За списък на съдебните изпълнители, вижте уебсайта на Обществото на съдебните изпълнители на шерифа (SMASO): SMASO

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Приемащите агенции са съдебно-изпълнителните (messengers-at-arms). За списък на съдебните изпълнители, вижте уебсайта на Обществото на съдебните изпълнители на шерифа (SMASO): SMASO

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Документите се изпращат по факс и по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

английски.

Член 3 - Централен орган

Шотландско правителство

Централен орган и Екип по международно право

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Тел.: +44 131 244 4829

Факс: +44 131 244 4848

Електронна поща: Finbarr.Lee@gov.scot

Член 4 - Предаване на документи

Формулярите следва да се изпращат на английски.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Обединеното кралство възнамерява да дерогира тези разпоредби, тъй като сложността на правото му по отношение на сроковете и давностните срокове само се утежнява от този член. Важно е датата на връчването да бъде сигурно установена, тъй като тя определя моментът, от който страна може поиска постановяване на неприсъствено съдебно решение. Обединеното кралство не счита, че точното значение на тази разпоредба и плануваното нейно практическо приложение, са достатъчно ясни; и следователно тя може да увеличи вероятността от объркване. Съответно, Обединеното кралство смята, че тази материя е най-добре да бъде оставена за регулиране от националното право, поне доколкото то има възможност да прецени как тя действа на практика в другите държави членки след влизане в сила на регламента.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на английски, Обединеното кралство ще приема удостоверения, попълнени на френски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Разходи за връчване от съдебните изпълнители (Messengers-at-Arms): (i) 142.51 GBP за лично връчване; и ii) 45.40 GBP за връчване по пощата; За пояснение — разноските за връчване по пощата не се прилагат за връчването по член 14. Към тези разходи ще бъде добавен и ДДС.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Шотландия не се противопоставя срещу упражняването на територията си на правото, предоставено от член 13, параграф 1.

Член 15 - Пряко връчване

Шотландия не се противопоставя срещу възможността за пряко връчване, предвидено в член 15, параграф 1.

Член 19 - Неявяване на ответник

В съответствие със съществуващата разпоредба на Хагската конвенция (Hague Convention), съдилищата в Шотландия, независимо от параграф 1, могат да постановят решение, ако са изпълнени всички изисквания на параграф 2.

След постановяване на решението се предоставя период от време, през който молба за възстановяване на срок съгласно параграф 4 може да бъде допусната за разглеждане:

Не по-късно от една година, считано от датата на приемането му — това e в съответствие с Хагската конвенция и е срокът, инкорпориран в Съдебните правила на Шотландия.

Последна актуализация: 01/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.