Връчване на документи

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващите органи са районните съдилища (okrajna sodišča), окръжните съдилища (okrožna sodišča), съдът по трудовоправни и социалноосигурителни спорове (delovno in socialno sodišče), административният съд (upravno sodišče), апелативните съдилища (višja sodišča), Върховният съд (Vrhovno sodišče), Конституционният съд (Ustavno sodišče) и Държавната адвокатура (Državno odvetništvo).

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващи органи са всички окръжни съдилища.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Словения приема стандартните формуляри на молбата да бъдат попълнени на словенски или английски език.

Член 3 - Централен орган

Ministrstvo za pravosodje (Министерство на правосъдието)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Телефон: +386 1369 53 42

Факс: +386 1369 57 83

Електронна поща: gp.mp@gov.si

Член 4 - Предаване на документи

Словения приема стандартните формуляри на молбата да бъдат попълнени на словенски или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Съгласно словенското законодателство не е необходимо връчването на даден документ да се извърши в определен срок.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Словения приема удостоверенията да бъдат попълнени на словенски или английски език.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

  • Словения не се противопоставя на възможността за връчване от служители на дипломатически или консулски представителства съгласно условията, предвидени в член 13, параграф 1.
  • Словения се противопоставя на връчването на съдебни документи на лица, пребиваващи в Словения, от служители на дипломатически или консулски представителства на други държави, освен когато документът трябва да бъде връчен на гражданин на държавата членка, от която произхожда.

Член 15 - Пряко връчване

Словенското законодателство не допуска пряко връчване.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от член 19, параграф 1 от Регламента даден съд може да постанови решение, въпреки че не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са изпълнени условията, предвидени в член 19, параграф 2 от Регламента.

Молба за възстановяване на срока може да бъде подадена в срок от една година от датата на постановяване на съдебното решение.

Последна актуализация: 13/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.