Връчване на документи

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Връчване на документи


*задължително поле

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващите органи са районните съдилища (okrajna sodišča), окръжните съдилища (okrožna sodišča), съдът по трудовоправни и социалноосигурителни спорове (delovno in socialno sodišče), административният съд (upravno sodišče), апелативните съдилища (višja sodišča), Върховният съд (Vrhovno sodišče), Конституционният съд (Ustavno sodišče) и Държавната адвокатура (Državno odvetništvo).

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващи органи са всички окръжни съдилища.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Словения приема стандартните формуляри на молбата да бъдат попълнени на словенски или английски език.

Член 3 - Централен орган

Ministrstvo za pravosodje (Министерство на правосъдието)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Телефон: +386 1369 53 42

Факс: +386 1369 57 83

Електронна поща: gp.mp@gov.si

Член 4 - Предаване на документи

Словения приема стандартните формуляри на молбата да бъдат попълнени на словенски или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Съгласно словенското законодателство не е необходимо връчването на даден документ да се извърши в определен срок.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Словения приема удостоверенията да бъдат попълнени на словенски или английски език.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

  • Словения не се противопоставя на възможността за връчване от служители на дипломатически или консулски представителства съгласно условията, предвидени в член 13, параграф 1.
  • Словения се противопоставя на връчването на съдебни документи на лица, пребиваващи в Словения, от служители на дипломатически или консулски представителства на други държави, освен когато документът трябва да бъде връчен на гражданин на държавата членка, от която произхожда.

Член 15 - Пряко връчване

Словенското законодателство не допуска пряко връчване.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от член 19, параграф 1 от Регламента даден съд може да постанови решение, въпреки че не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са изпълнени условията, предвидени в член 19, параграф 2 от Регламента.

Молба за възстановяване на срока може да бъде подадена в срок от една година от датата на постановяване на съдебното решение.

Последна актуализация: 21/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.