Връчване на документи

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

В Испания предаващите органи са съдебните изпълнители (Letrados de la Administración de Justicia) към различните съдилища.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Що се отнася до начините за получаване, понастоящем съдилищата разполагат с компютърно и телематично оборудване, но използването му е все още в първата си фаза, поради което, без да се засяга приемането на тези механизми в бъдеще, понастоящем се приема получаване само по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Езици, които могат да се използват за попълване на формуляр-образеца: английски, френски, португалски или испански.

Член 3 - Централен орган

Централният орган, определен от Испания, е Генерална поддирекция „Международно правно сътрудничество“ на Министерството на правосъдието (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Факс: +34 91 390 4457.

Понастоящем се приема единствено получаване по пощата.

Езикови познания: испански, френски и английски език.

Член 4 - Предаване на документи

Испания приема образецът на молбата (формуляр-образецът) да бъде попълнен на английски, френски или португалски език, както и на испански език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Сроковете варират в зависимост от вида на документа, който се връчва, и вида на производството или етапа, на който се намира то.

По принцип сроковете са три или пет дни.

Към тях се прилагат съответните приложими процесуални разпоредби.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Испания приема удостоверението за връчване да бъде предадено на английски, френски или португалски език, както и на испански език.

Член 11 - Разноски по връчването

Разноските ще бъдат тези, предвидени в приложимата испанска нормативна уредба, в която понастоящем не е установена никаква сума.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Испания се противопоставя на връчване на своята територия на документи, които произхождат от други държави членки, и което се извършва чрез консулски или дипломатически служби, освен ако връчването не засяга гражданин на съответната държава членка (държавата членка, в която е издаден документът).

Член 15 - Пряко връчване

Испания заявява, че този вид връчване не е предвиден в испанския правен ред, поради което не е допустим.

Член 19 - Неявяване на ответник

Испания посочва, че съдиите могат да отменят спирането на производството и да постановят решение, независимо от разпоредбата на член 19, параграф 1, ако са изпълнени всички условия, предвидени в член 19, параграф 2.

Що се отнася до правомощието на съдията да възстанови срока, Испания посочва, че молбата за възстановяване на срок не е допустима, ако е подадена повече от една година след датата на решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Информацията не е достъпна

Последна актуализация: 20/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.