Връчване на документи

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Испания

Връчване на документи


*задължително поле

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

В Испания предаващите органи са съдебните изпълнители (Letrados de la Administración de Justicia) към различните съдилища.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Що се отнася до начините за получаване, понастоящем съдилищата разполагат с компютърно и телематично оборудване, но използването му е все още в първата си фаза, поради което, без да се засяга приемането на тези механизми в бъдеще, понастоящем се приема получаване само по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Езици, които могат да се използват за попълване на формуляр-образеца: английски, френски, португалски или испански.

Член 3 - Централен орган

Централният орган, определен от Испания, е Генерална поддирекция „Международно правно сътрудничество“ на Министерството на правосъдието (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Факс: +34 91 390 4457.

Понастоящем се приема единствено получаване по пощата.

Езикови познания: испански, френски и английски език.

Член 4 - Предаване на документи

Испания приема образецът на молбата (формуляр-образецът) да бъде попълнен на английски, френски или португалски език, както и на испански език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Сроковете варират в зависимост от вида на документа, който се връчва, и вида на производството или етапа, на който се намира то.

По принцип сроковете са три или пет дни.

Към тях се прилагат съответните приложими процесуални разпоредби.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Испания приема удостоверението за връчване да бъде предадено на английски, френски или португалски език, както и на испански език.

Член 11 - Разноски по връчването

Разноските ще бъдат тези, предвидени в приложимата испанска нормативна уредба, в която понастоящем не е установена никаква сума.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Испания се противопоставя на връчване на своята територия на документи, които произхождат от други държави членки, и което се извършва чрез консулски или дипломатически служби, освен ако връчването не засяга гражданин на съответната държава членка (държавата членка, в която е издаден документът).

Член 15 - Пряко връчване

Испания заявява, че този вид връчване не е предвиден в испанския правен ред, поради което не е допустим.

Член 19 - Неявяване на ответник

Испания посочва, че съдиите могат да отменят спирането на производството и да постановят решение, независимо от разпоредбата на член 19, параграф 1, ако са изпълнени всички условия, предвидени в член 19, параграф 2.

Що се отнася до правомощието на съдията да възстанови срока, Испания посочва, че молбата за възстановяване на срок не е допустима, ако е подадена повече от една година след датата на решението.

Последна актуализация: 22/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.