Връчване на документи

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Съдилищата, органите за изпълнение и други шведски органи, които връчват съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Документите могат да бъдат получени по пощата, по факс или по друг начин, договорен за всеки отделен случай. Контакт може да бъде осъществен и по телефона.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Стандартният формуляр може да бъде попълнен на шведски или английски език.

Член 3 - Централен орган

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 4 - Предаване на документи

Стандартният формуляр се приема освен на шведски, също така на английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Не се прилага.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Удостоверението за връчване се приема както на шведски, така и на английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Швеция не възнамерява да начислява такси за ангажирането на съдебен служител или друго компетентно лице.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Швеция приема връчване от служители на дипломатически или консулски представителства.

Член 15 - Пряко връчване

В определени случаи шведското право допуска дадено лице, което е заинтересовано от дадено съдебно производство, да осъществи връчване на съдебни и извънсъдебни документи пряко посредством съдебни служители, длъжностни лица или други компетентни лица.

Член 19 - Неявяване на ответник

Шведските съдилища не могат да постановят съдебно решение, ако са изпълнени само условията на член 19, параграф 2, но не и тези на член 19, параграф 1. Швеция не възнамерява да прави декларации по член 19, параграф 4.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Скандинавското споразумение от 26 април 1974 г. за взаимна правна помощ относно връчването на документи и събирането на доказателства (SÖ 1975:42).

Последна актуализация: 30/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.