Връчване на документи

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Швеция

Връчване на документи


*задължително поле

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Съдилищата, органите за изпълнение и други шведски органи, които връчват съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Документите могат да бъдат получени по пощата, по факс или по друг начин, договорен за всеки отделен случай. Контакт може да бъде осъществен и по телефона.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Стандартният формуляр може да бъде попълнен на шведски или английски език.

Член 3 - Централен орган

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 4 - Предаване на документи

Стандартният формуляр се приема освен на шведски, също така на английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Не се прилага.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Удостоверението за връчване се приема както на шведски, така и на английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Швеция не възнамерява да начислява такси за ангажирането на съдебен служител или друго компетентно лице.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Швеция приема връчване от служители на дипломатически или консулски представителства.

Член 15 - Пряко връчване

В определени случаи шведското право допуска дадено лице, което е заинтересовано от дадено съдебно производство, да осъществи връчване на съдебни и извънсъдебни документи пряко посредством съдебни служители, длъжностни лица или други компетентни лица.

Член 19 - Неявяване на ответник

Шведските съдилища не могат да постановят съдебно решение, ако са изпълнени само условията на член 19, параграф 2, но не и тези на член 19, параграф 1. Швеция не възнамерява да прави декларации по член 19, параграф 4.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Скандинавското споразумение от 26 април 1974 г. за взаимна правна помощ относно връчването на документи и събирането на доказателства (SÖ 1975:42).

Последна актуализация: 25/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.