Doručování písemností

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Způsoby přijímání, které jsou k dispozici:

  • poštou
  • jinými doručovacími službami (např. expresní kurýrní službou)
  • elektronickou poštou
  • faxem

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Formulář lze vyplnit v němčině nebo v angličtině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ústředním orgánem je Spolkové ministerstvo spravedlnosti (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Vienna

Tel.: +43 1521522141

Fax: +43 1521522829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Jazyky: němčina a angličtina.

Článek 4 - Zasílání písemností

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Standardní formuláře žádosti (formuláře v příloze I) lze vyplnit v němčině nebo angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pokud je známo, v současné době neexistují v rakouském právu žádné písemnosti typů popsaných v čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Potvrzení (formuláře v příloze I) lze vyplnit v němčině nebo angličtině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Nepoužijí se žádné pevné poplatky.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Rakousko není proti doručování podle čl. 13 odst. 1.

Článek 15 - Přímé doručení

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Doručování soudních písemností přímo soudními úředníky, zaměstnanci nebo jinými oprávněnými osobami přijímajícího členského státu není podle rakouského práva přípustné.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Aniž je dotčen odstavec 1, mohou rakouské soudy vydat rozhodnutí, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 2.

Rakousko nenavrhuje stanovit lhůtu ve smyslu čl. 19 odst. 4 posledního pododstavce pro podání žádosti o prominutí zmeškání povolené lhůty pro podání opravného prostředku.

Poslední aktualizace: 17/07/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.