Doručování písemností

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby přijímání, které jsou k dispozici:

  • poštou
  • jinými doručovacími službami (např. expresní kurýrní službou)
  • elektronickou poštou
  • faxem

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formulář lze vyplnit v němčině nebo v angličtině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Spolkové ministerstvo spravedlnosti (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Vienna

Tel.: +43 1521522141

Fax: +43 1521522829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Jazyky: němčina a angličtina.

Článek 4 - Zasílání písemností

Standardní formuláře žádosti (formuláře v příloze I) lze vyplnit v němčině nebo angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Pokud je známo, v současné době neexistují v rakouském právu žádné písemnosti typů popsaných v čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Potvrzení (formuláře v příloze I) lze vyplnit v němčině nebo angličtině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Nepoužijí se žádné pevné poplatky.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Rakousko není proti doručování podle čl. 13 odst. 1.

Článek 15 - Přímé doručení

Doručování soudních písemností přímo soudními úředníky, zaměstnanci nebo jinými oprávněnými osobami přijímajícího členského státu není podle rakouského práva přípustné.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Aniž je dotčen odstavec 1, mohou rakouské soudy vydat rozhodnutí, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 2.

Rakousko nenavrhuje stanovit lhůtu ve smyslu čl. 19 odst. 4 posledního pododstavce pro podání žádosti o prominutí zmeškání povolené lhůty pro podání opravného prostředku.

Poslední aktualizace: 18/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.