Doručování písemností

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby přijímání, jež mají subjekty k dispozici: pošta, telefon, fax, elektronická pošta.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jednotný formulář je možné vyplnit ve: francouzštině, nizozemštině, němčině a angličtině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Národní komora soudních vykonavatelů (Chambre nationale des huissiers de justice).

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bruxelles

Tel.: (32-2) 538 00 92

Fax: (32-2) 539 41 11

E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Informace lze zasílat poštou, faxem, elektronickou poštou nebo sdělovat telefonicky.

Jazykové znalosti: francouzština, nizozemština, němčina a angličtina.

Článek 4 - Zasílání písemností

Formulář žádosti (jednotný formulář) je kromě francouzštiny, nizozemštiny a němčiny akceptován i v angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

V Belgii se pro určení okamžiku doručení používá systém dvojího data.
Datum, které se považuje za okamžik doručení, se liší z pohledu adresáta písemnosti a z pohledu odesílatele písemnosti.

V článku 53a belgického soudního řádu (Code judiciaire) se stanoví, že pokud jde o adresáta, a nestanoví-li zákon jinak, počítají se lhůty, které začínají plynout doručením písemnosti na papírovém nosiči, takto:

1° v případě soudní obsílky nebo doporučené zásilky s dodáním příjemci proti potvrzení od prvního dne následujícího po dni, kdy byla zásilka doručena na adresu místa bydliště adresáta nebo případně místa jeho pobytu nebo na adresu určenou pro doručování;

2° v případě doporučené zásilky nebo obyčejného psaní od třetího pracovního dne následujícím po dni, kdy byla zásilka podána na poště, pokud adresát nepředloží doklad o tom, že se tak nestalo.

Pokud jde o odesílatele, je datem doručení datum odeslání (neboli datum podání zásilky na poště nebo v podatelně).

Pokud chce tedy strana řízení, která spor prohrála u soudu prvního stupně, podat odvolání, měla by mít možnost takto učinit, aniž by musela čekat na splnění formalit souvisejících s doručením rozsudku.

Stejně je tomu i v případě, pokud osoba odesílá písemnost, jejímž prostřednictvím hodlá přerušit promlčecí lhůtu (mimosoudní písemnost).

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Pro Belgii je přijatelné, aby bylo potvrzení vyplněno nejen francouzsky, nizozemsky a německy, ale i anglicky.

Článek 11 - Náklady na doručení

Za doručení prostřednictvím soudního vykonavatele je účtován pevný poplatek ve výši 165 EUR (včetně belgické DPH), který musí žadatel uhradit za každou písemnost, která má být doručena fyzické nebo právnické osobě. Danou částku nebo její část může soudní vykonavatel požadovat před zahájením jakékoli činnosti. Podléhá-li doručení podle právních předpisů EU o společném systému daně z přidané hodnoty DPH ve státě původu, soudní vykonavatel případný přeplatek vrátí. Tato platba musí být uskutečněna přímo prostřednictvím belgické banky nebo finanční instituce, kterou země žadatele schválila; bankovní poplatky hradí plátce.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Belgie je proti tomu, aby se na jejím území uplatňovala možnost stanovená v čl. 13 odst. 1.

Článek 15 - Přímé doručení

Belgie nemá námitky vůči možnosti přímého doručení, kterou stanoví článek 15.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

V Belgie může soudce vydat rozhodnutí bez ohledu na ustanovení v odstavci 1, pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2.

Žádost o prominutí zmeškání lhůty uvedená v odstavci 4 musí být podána ve lhůtě jednoho roku ode dne vydání rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 01/08/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.