Doručování písemností

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Předávajícím orgánem při doručování soudních oznámení a předvolání v cizině je soud, který případ projednává.

Předávajícím orgánem při doručování mimosoudních písemností v cizině je okresní soud podle adresy přechodného nebo trvalého bydliště nebo místa pobytu osoby žádající o doručení a v případě notářsky ověřených dokumentů okresní soud, v jehož obvodu působí dotčený notář.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Přijímajícím orgánem je při doručování v Bulharské republice okresní soud (rajonen sad / районен съд), v jehož obvodu má být doručení provedeno.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Okresní soudy přijímají žádosti o doručení a k nim připojené dokumenty, jež mají být doručeny, poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Okresní soudy přijímají vzorové formuláře vyplněné v bulharštině, angličtině nebo francouzštině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem je ministerstvo spravedlnosti.

Odbor „Mezinárodní právní spolupráce v evropských otázkách“ (Международно правно сътрудничество и европейски въпроси)

Tel.: +359 29237413

+359 29237544

+359 29237576

Fax: +359 29809223

E-mail: civil@justice.government.bg

ul. Slavjanska 1

1040, Sofie

Článek 4 - Zasílání písemností

Vzorové formuláře žádosti o zasílání písemností se mohou vyplnit kromě bulharštiny rovněž v angličtině nebo francouzštině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Bulharské právní předpisy nestanoví pro doručení písemností žádnou lhůtu.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Bulharská republika umožňuje, aby byly potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti vyhotoveny kromě bulharštiny i v jednom z těchto jazyků: angličtina nebo francouzština.

Článek 11 - Náklady na doručení

Bulharské právní předpisy nestanoví žádný poplatek za doručení písemností běžnou cestou. Poplatek stanovený podle ceníku poplatků a nákladů podle zákona o soukromých exekutorech je účtován v případě zvláštního způsobu doručení písemnosti.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

V souladu s čl. 13 odst. 2 Bulharská republika prohlašuje, že povoluje na svém území doručování písemností podle čl. 13 odst. 1, pouze pokud je adresát státním příslušníkem odesílajícího členského státu (článek 608 občasného soudního řádu).

Článek 15 - Přímé doručení

Doručování písemností podle článku 15 není podle bulharských právních předpisů povoleno (článek 613 občasného soudního řádu).

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Bulharská republika tímto prohlašuje, že nepovolí možnost uvedenou v čl. 19 odst. 2.

Žádost podle čl. 19 odst. 4 může být podána pouze do jednoho roku od vynesení rozsudku.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Bulharská republika neprovádí a nemá uzavřeny dohody slučitelné s nařízením o dalším urychlení nebo zjednodušení postupů předávání dokumentů.

Poslední aktualizace: 14/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.