Doručování písemností

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Čl. 2 odst. 1

K doručování písemností do zahraničí jsou příslušné tyto chorvatské odesílající subjekty:

– pokud jde o soudní písemnosti, soud, který má písemnosti doručit;

– pokud jde o mimosoudní písemnosti, městský soud, v jehož obvodu má osoba, jíž mají být písemnosti doručeny, bydliště, obvyklý pobyt nebo sídlo;

– pokud jde o písemnosti ověřené či vydané notáři, městský soud, v jehož obvodu mají sídlo.

Odesílajícími subjekty jsou městské soudy (općinski sudovi), okresní soudy (županijski sudovi), obchodní soudy (trgovački sudovi), Nejvyšší obchodní soud (Visoki trgovački sud), Nejvyšší soud Chorvatské republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Předseda Nejvyššího soudu Chorvatské republiky může odesíláním písemností pověřit pouze jeden nebo pouze několik městských soudů v obvodu jednoho nebo několika okresních soudů.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Čl. 2 odst. 2

K přijímání písemností v Chorvatské republice je příslušný:

– městský soud, v jehož obvodu je třeba písemnosti doručit, jak je uvedeno v soudní databázi.

Předseda Nejvyššího soudu Chorvatské republiky může odesíláním písemností pověřit pouze jeden nebo pouze několik městských soudů v obvodu jednoho nebo několika okresních soudů.

Městské soudy a jejich územní příslušnost jsou uvedeny v soudní databázi.

Seznam míst v abecedním pořadí a poštovní směrovací čísla jsou uvedeny v soudní databázi.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

– čl. 2 odst. 4 písm. c)

V Chorvatské republice se písemnosti mohou doručovat poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Čl. 2 odst. 4 písm. d)

Chorvatská republika přijímá standardní formuláře vyplněné v chorvatštině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ústředním subjektem odpovědným za a) předávání informací odesílajícím subjektům; b) řešení problémů, jež mohou vyvstat při předávání písemností k doručení; c) ve výjimečných případech a na žádost odesílajícího subjektu předávání žádosti o doručení příslušnému přijímajícímu subjektu je:

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
tel: +385 13714000
fax: +385 13714507
web: http://www.mprh.hr

Článek 4 - Zasílání písemností

Chorvatská republika přijímá standardní formuláře vyplněné v chorvatštině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Podle chorvatských zákonů neexistují povinné lhůty pro doručení písemností.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Chorvatská republika přijímá potvrzení o doručení v chorvatštině.

Článek 11 - Náklady na doručení

V Chorvatské republice není stanoven jednotný poplatek k úhradě nákladů na doručení písemností.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

a) Chorvatská republika nebrání doručování písemností prostřednictvím diplomatických či konzulárních zastoupení za podmínek stanovených v čl. 13 odst. 1;

b) Chorvatská republika nedovoluje doručování písemností soudů členských států stranám nacházejícím se v Chorvatské republice, s výjimkou případů, kdy se písemnosti doručují občanům členského státu, z něhož se dokumenty odesílají (čl. 13 odst. 2).

Článek 15 - Přímé doručení

Chorvatské zákony nepovolují přímé doručení.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

a) Chorvatské soudy mohou vynést rozsudek, jsou-li splněny podmínky čl. 19 odst. 2.

b) Žádost o prominutí zmeškání lhůty se nepovoluje, pokud je podána více než jeden rok po vynesení rozsudku.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Dohoda či ujednání, jejichž stranami jsou členské státy v souladu s ustanoveními čl. 20 odst. 2 nařízení, je:

– Dohoda mezi Chorvatskou republikou a Republikou Slovinsko ze dne 7. 2. 1994 o právní pomoci ve věcech občanských a trestních.

Poslední aktualizace: 06/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.