Doručování písemností

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Ministry of Justice and Public Order (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku)

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Telefon: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

e-mail: registry@mjpo.gov.cy

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Ministry of Justice and Public Order (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku)

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Telefon: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

e-mail: registry@mjpo.gov.cy

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Pošta, fax, e-mail.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Řečtina a angličtina.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ministry of Justice and Public Order (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku)

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Telefon: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

e-mail: registry@mjpo.gov.cy

Článek 4 - Zasílání písemností

Pro účely vnitrostátního doručování předloží odesílající orgán formulář uvedený v příloze I v dvojím vyhotovení s uvedením slov ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ (pro doručení) a ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (pro navrácení).

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Kyperské právní předpisy nestanoví lhůtu, ve které mají být písemnosti doručeny.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Anglicky.

Článek 11 - Náklady na doručení

21 EUR za každou písemnost.

Platba poplatku se provádí bankovním převodem na níže uvedený bankovní účet Ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku:

Číslo účtu: 6001017 – Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku)

IBAN: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Kód Swift: CΒCΥCΥ2Ν

Všechny žádosti o doručování písemností musí být podány výše popsaným způsobem. Pokud nebude uhrazen příslušný poplatek a k žádosti nebude přiloženo příslušné bankovní potvrzení o platbě, bude žádost vrácena bez vyřízení.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Žádné námitky proti tomuto způsobu doručování.

Článek 15 - Přímé doručení

Kyperské právní předpisy umožňují přímé doručení.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Soudce může v rámci svého uvážení přijmout rozhodnutí na základě žádosti žalovaného, za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky uvedené v článku.

Žádost o prominutí zmeškání lhůty musí být podána do jednoho roku, avšak v přiměřené lhůtě od doby, kdy se žalovaný o rozhodnutí dozví.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Neuplatňuje se.

Poslední aktualizace: 04/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.