Doručování písemností

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Soudy, exekutoři, státní zastupitelství

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby přijímání, které jsou k dispozici:

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • faxem,
  • elektronickou poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formulář lze vyplnit v češtině, slovenštině a v angličtině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tel.: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Článek 4 - Zasílání písemností

Kromě českého jazyka přijímá Česká republika standardní formuláře vyplněné v jazyce slovenském a anglickém jazyce.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

V České republice nejsou upraveny takové lhůty pro doručení písemností.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Kromě českého jazyka přijímá Česká republika potvrzení vyplněné v jazyce slovenském a anglickém.

Článek 11 - Náklady na doručení

Doručování v České republice nepodléhá zpoplatnění.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Česká republika sděluje, že není proti takovému doručování na svém území.

Článek 15 - Přímé doručení

Česká republika sděluje, že české právní předpisy takové doručování na území ČR neumožňují.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Článek 19(2)

Soudy v České republice mohou bez ohledu na čl. 19 odst. 1 vynést rozsudek, i když nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání, pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v článku 19 odst. 2.

Článek 19(4)

V České republice není žádná taková lhůta.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Komisi se zašle znění těchto smluv:

  • Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem
  • Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem
  • Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992
  • Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních
Poslední aktualizace: 03/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.