Doručování písemností

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Odesílajícími subjekty jsou soudy:

Oddělení dánských soudů pro doručování písemností do zahraničí (Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse)

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tel.: +45 99 68 50 70

E-mail: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Přijímajícím subjektem je ministerstvo spravedlnosti

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

DK Dánsko

Tel.: +45 72 26 84 00

Fax: 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti lze zaslat poštou, faxem nebo elektronickou poštou, pokud obdržená písemnost zcela odráží doručovanou písemnost a všechny detaily jsou zřetelně čitelné.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Dánsko akceptuje formulář uvedený v příloze nařízení vyplněný v dánštině, angličtině nebo francouzštině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem je ministerstvo spravedlnosti.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

Tel.: +45 7226 8400

Fax: +45 3393 3510

E-mail: jm@jm.dk

Písemnosti lze zaslat poštou, faxem nebo elektronickou poštou, pokud obdržená písemnost zcela odráží doručovanou písemnost a všechny detaily jsou zřetelně čitelné.

Dánsko akceptuje formulář uvedený v příloze nařízení vyplněný v dánštině, angličtině nebo francouzštině.

Článek 4 - Zasílání písemností

Dánsko akceptuje formulář uvedený v příloze nařízení vyplněný v dánštině, angličtině nebo francouzštině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Dánsko si nepřeje využít možných odchylek uvedených v čl. 9 odst. 1 a 2.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Upozorňujeme, že výchozí dánština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Dánsko akceptuje potvrzení o doručení vyplněné v dánštině, angličtině nebo francouzštině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Za doručení soudních písemností z jiného členského státu se nevybírají žádné poplatky.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Dánsko akceptuje doručování písemností prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců v souladu s čl. 13 odst. 1.

Článek 15 - Přímé doručení

Soudy mohou zpravidla provést doručení podle zákona o organizaci soudnictví (retsplejeloven) a mohou při tom požádat o pomoc.

Přímé doručení mohou prostřednictvím soudního úředníka provádět i jiné orgány (bez účasti soudu).

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Co se týče čl. 19 odst. 2, může dánský soud vydat rozhodnutí i v případě, že nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání, pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 19 odst. 2.

Co se týče čl. 19 odst. 4, pokud se žalovaná strana v Dánsku nedostaví k soudu, musí být do roka od data rozhodnutí podána žádost o přezkum věci podle tohoto ustanovení.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Severská dohoda o vzájemné pomoci v soudních věcech ze dne 26. dubna 1974 PDF (81 Kb) da

Poslední aktualizace: 14/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.