V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Doručování písemností

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Anglie a Wales

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Odesílajícím subjektem je vrchní soud (High Court) – oddělení královniny lavice (Queens Bench) – sekce pro zahraniční věci

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Přijímajícím subjektem je vrchní soud – oddělení královniny lavice – sekce pro zahraniční věci

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti se zasílají faxem a poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jednotný formulář se bude přijímat v angličtině a francouzštině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Senior Master

Sekce pro zahraniční věci

Místnost E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Spojené království

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Internetové stránky: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Komunikace bude probíhat prostřednictvím dopisu, faxu, e-mailu a telefonu a za kontrolu překladů bude odpovědný ústřední orgán.

Článek 4 - Zasílání písemností

Kromě angličtiny bude Spojené království přijímat jednotné formuláře žádosti, které jsou vyhotoveny ve francouzštině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Spojené království má v úmyslu se od těchto ustanovení odchýlit na základě toho, že složitost jeho právních předpisů týkajících se lhůt a promlčecích lhůt by se tímto článkem dále prohlubovala. Je důležité, aby mohlo být datum doručení určeno s jistotou, neboť určuje, od kdy může účastník řízení požádat o rozsudek pro zmeškání. Spojené království se nedomnívá, že přesný význam tohoto ustanovení a jeho zamýšleného fungování v praxi je dostatečně jasný; mohlo by tudíž zvýšit možnost nejasnosti. Domnívá se proto, že je vhodné přenechat tuto záležitost vnitrostátnímu právu, přinejmenším do doby, než bude mít možnost posoudit, jak funguje v praxi v ostatních členských státech po provedení nařízení.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Kromě angličtiny bude Spojené království přijímat potvrzení vyhotovená ve francouzštině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Doručování nebudeme zpoplatňovat.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Spojené království nemá v úmyslu bránit výkonu práva přiznaného čl. 13 odst. 1 na svém území.

Článek 15 - Přímé doručení

Anglie a Wales jsou proti možnosti přímého doručování podle čl. 15 odst. 1.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

V souladu se stávajícím ustanovením Haagské úmluvy mohou soudy ve Spojeném království bez ohledu na odstavec 1 vynést rozhodnutí, pokud byly splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 2.

Lhůta ode dne vydání rozhodnutí, během níž lze vyhovět žádosti o prominutí zmeškání lhůty podle odstavce 4:

Při zvažování, zda zrušit rozsudek pro zmeškání, musí soud přihlédnout k tomu, zda osoba usilující o zrušení rozsudku podala žádost za tímto účelem neprodleně.

Poslední aktualizace: 29/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.