Doručování písemností

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Pro příjem písemností jsou k dispozici tyto komunikační prostředky: pošta, fax a elektronické komunikační prostředky v souladu s podmínkami stanovenými v občanském soudním řádu.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Použít lze estonštinu nebo angličtinu.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonsko

Tel. +372 620 8183

Fax +372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Článek 4 - Zasílání písemností

V souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 10 odst. 2 nařízení se v Estonsku přijímají jednotné formuláře vyplněné buď v estonštině, nebo v angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

V estonském právním řádu nebyla žádná takováto zvláštní lhůta stanovena.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

V souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 10 odst. 2 nařízení se v Estonsku přijímají jednotné formuláře vyplněné buď v estonštině, nebo v angličtině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

Písemnosti se obvykle doručují bezplatně.

Jsou-li procesní písemnosti doručovány prostřednictvím soudního vykonavatele, činí poplatek za doručení písemností 40 EUR, pokud bylo možno písemnosti doručit adresátovi nebo jeho právnímu zástupci:

1. na adresu nebo prostřednictvím telekomunikačních údajů zapsaných v registru obyvatel nebo prostřednictvím e-mailové adresy: personal ID code@eesti.ee;

2. na adresu uvedenou v registru osob samostatně výdělečně činných a právnických osob, který je veden v Estonsku, nebo prostřednictvím telekomunikačních údajů zaevidovaných v informačním systému tohoto registru.

V ostatních případech, jež nebyly výše zmíněny, činí poplatek, který se hradí soudnímu vykonavateli za doručení procesních písemností, 70 EUR. Má-li osoba, jíž mají být písemnosti doručeny, právní povinnost zaregistrovat svou adresu nebo telekomunikační údaje v registru obyvatel nebo v registru osob samostatně výdělečně činných a právnických osob, který je veden v Estonsku, a tuto povinnost nesplnila, včetně případu, jsou-li údaje zapsané v registru zastaralé či z jakéhokoli jiného důvodu nesprávné, a procesní písemnosti nebylo tudíž možno na základě těchto údajů doručit, musí osoba žádající o profesionální služby uhradit z výše uvedeného poplatku ve výši 70 EUR částku ve výši 35 EUR, a to v souladu s rozhodnutím o poplatku soudního vykonavatele, a osoba, jíž mají být písemnosti doručeny, hradí taktéž částku ve výši 35 EUR.

Pokud nemohla být procesní písemnost doručena, ačkoliv soudní vykonavatel učinil vše potřebné a přiměřeně možné, aby písemnost doručil postupem stanoveným v zákoně, je soudní vykonavatel oprávněn požadovat poplatek ve výši 40 EUR, a to vystavením rozhodnutí o poplatku soudního vykonavatele a záznamu o doručení s uvedením kroků, které soudní vykonavatel za účelem doručení písemnosti učinil.

Soudní vykonavatel nemůže poplatek požadovat, pokud ve lhůtě stanovené soudem neučinil za účelem doručení písemností postupem uvedeným v zákoně vše potřebné a přiměřeně možné a pokud nebylo možné procesní písemnosti doručit.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení mohou být písemnosti doručovány prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců jiného členského státu v Estonsku pouze v případě, mají-li být doručeny státnímu příslušníku odesílajícího členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

V Estonsku nemohou být písemnosti doručovány způsobem stanoveným v článku 15 nařízení.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Estonský soud může rovněž vydat rozhodnutí v dané věci za podmínek stanovených v čl. 19 odst. 2 nařízení, pokud nebylo obdrženo potvrzení o doručení procesní písemnosti žalované straně. V souladu s čl. 19 odst. 4 třetí větou nařízení lze soudu podat žádost o prominutí zmeškání lhůty do jednoho roku od vydání rozhodnutí, kterým se řízení v dané věci ukončuje.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Dohoda mezi Estonskem a Polskem o poskytování právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, pracovních a trestních;

Smlouva mezi Lotyšskou republikou, Estonskou republikou a Litevskou republikou o právní pomoci a právních vztazích.

Poslední aktualizace: 14/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.