Doručování písemností

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Odesílajícími subjekty jsou okresní soudy (käräjäoikeudet), obchodní soud (markkinaoikeus), odvolací soudy (hovioikeudet), Nejvyšší soud (korkein oikeus), Národní úřad pro výkon rozhodnutí (ulosottolaitos) a ministerstvo spravedlnosti (oikeusministeriö).

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby přijímání písemností, které jsou k dispozici: poštou, faxem nebo e-mailem.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře: finština, švédština a angličtina.

Článek 3 - Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ústředním orgánem je ministerstvo spravedlnosti.

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Státní rada)

Tel. + 358 9 16 06 76 28

Fax: + 358 9 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Písemnosti lze doručit poštou, faxem nebo e-mailem.

Jazyky: finština, švédština a angličtina.

Článek 4 - Zasílání písemností

Formulář žádosti lze vyplnit ve finštině, švédštině nebo angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Finsko podle čl. 9 odst. 3 informuje Komisi, že nebude uplatňovat ustanovení čl. 9 odst. 1 a 2. Z hlediska finského právního řádu nemá ustanovení tohoto článku ve stávající podobě žádný možný dopad, a proto ho ve Finsku nelze v praxi použít.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Formulář potvrzení lze vyplnit ve finštině, švédštině nebo angličtině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Doručování písemností je pro odesílající subjekt z jiného členského státu bezplatné.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Finsko se nebrání takovému způsobu doručování.

Článek 15 - Přímé doručení

Finsko se nebrání takovému způsobu doručování.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Jelikož Finsko neučinilo oznámení podle čl. 19 odst. 2, finské soudy nemohou vydat rozhodnutí podle tohoto ustanovení. Není proto třeba činit oznámení podle čl. 19 odst. 4.

Poslední aktualizace: 18/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.