Doručování písemností

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Francie

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Odesílajícími subjekty ve Francii jsou soudní exekutoři (huissiers de justice) a soudní podatelny (greffes des juridictions).

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Přijímajícími subjekty ve Francii jsou pouze soudní exekutoři (huissiers de justice).

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti je nutno zasílat poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Francie přijme standardní formulář žádosti v příloze I, pokud je vyplněn ve francouzštině nebo v jednom z těchto jazyků: angličtina, němčina, italština nebo španělština.

Článek 3 - Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Ústředním orgánem je odbor evropského práva, mezinárodního práva soukromého a pomoci v občanských věcech (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)).

Adresa:

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01, FRANCIE

Tel. + 33 144776105

Fax + 33 144776122

E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Jazyky: francouzština a angličtina.

Článek 4 - Zasílání písemností

Francie přijme standardní formulář žádosti v příloze I, pokud je vyplněn ve francouzštině nebo v jednom z těchto jazyků: angličtina, němčina, italština nebo španělština.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Podle francouzského práva musí být písemnost doručena v určité lhůtě, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Potvrzení o doručení nebo kopie doručené písemnosti mohou být vypracovány ve francouzštině nebo v jednom z těchto jazyků: angličtina, němčina, italština nebo španělština.

Článek 11 - Náklady na doručení

Pevný poplatek za doručení soudním vykonavatelem (huissier de justice) činí 48,75 EUR (vyhláška (arrêté) ze dne 26. února 2016). Tento poplatek musí být zaplacen při doručení písemností, pokud žadatel nevyužívá právní pomoc.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Francie je proti doručování soudních písemností jiným členským státem na jejím území diplomatickou nebo konzulární cestou, ledaže osoba, jíž má být písemnost doručena, je státním příslušníkem daného členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Francie není proti přímému doručení stanovenému v čl. 15 odst. 1.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 1, může francouzský soudce vydat rozhodnutí, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v odstavci 2.

Žádost o prominutí zmeškání lhůty stanovená v odstavci 4 musí být podána do jednoho roku od vydání rozhodnutí.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Úmluva ze dne 1. března 1954 o civilním řízení

Úmluva ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních

Dohoda podepsaná dne 5. dubna 1967 mezi vládou Francouzské republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění uplatňování Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954

Dohoda mezi Francouzskou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o usnadnění uplatňování Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, podepsaná v Bělehradě dne 29. října 1969

Úmluva mezi Francouzskou republikou a Rumunskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, podepsaná v Paříži dne 5. listopadu 1974

Úmluva mezi Francouzskou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci a spolupráci, která doplňuje Haagskou úmluvu ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, podepsaná ve Vídni dne 27. února 1979

Úmluva o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, o uznávání a o výkonu rozhodnutí mezi Francouzskou republikou a Maďarskou lidovou republikou, podepsaná v Budapešti dne 31. července 1980

Smlouva mezi vládou Francouzské republiky a vládou Československé socialistické republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních, podepsaná dne 10. května 1984

Úmluva o právní pomoci ve věcech občanských mezi vládou Francouzské republiky a vládou Bulharské lidové republiky, podepsaná v Sofii dne 18. ledna 1989

Poslední aktualizace: 07/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.