Doručování písemností

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Odesílajícím subjektem pro soudní písemnosti je soud, který písemnost doručuje (§ 1069 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „ZPO“)).

Odesílajícím subjektem pro mimosoudní písemnosti je okresní soud (Amtsgericht) okresu, v němž má osoba doručující písemnost bydliště nebo obvyklý pobyt; v případě notářských listin je jím rovněž okresní soud, ve kterém má sídlo notář sepisující listinu; v případě právnických osob jde o okresní soud okresu, ve kterém je umístěno jejich sídlo; zemské vlády mohou nařízením pověřit jeden okresní soud úkoly odesílajícího subjektu pro několik okresů (§ 1069 odst. 1 ZPO).

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Pro doručování písemností ve Spolkové republice Německo je německým přijímajícím subjektem ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1393/2007 okresní soud okresu, v němž má být písemnost doručena. Zemské vlády mohou nařízením pověřit jeden okresní soud úkoly přijímajícího subjektu pro několik okresů.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

K dispozici jsou tyto způsoby komunikace:

– pro přijímání a odesílání: pošta a soukromé kurýrní služby, fax,

– pro jinou komunikaci: telefon a e-mail.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formulář lze vyplnit v němčině nebo v angličtině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Úlohu ústředního orgánu hraje v každé spolkové zemi orgán určený zemskou vládou. Běžně se jedná o soudní úřady jednotlivých spolkových zemí nebo o vyšší regionální soud (Oberlandesgericht) v dané spolkové zemi.

Uvádí se nejprve úřední adresa, pokud je k dipozici, jinak – a v některých případech dodatečně – poštovní adresa.

Pro expresní zásilky a balíky (včetně malých balíčků) by se měla používat pouze úřední adresa.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 4 - Zasílání písemností

Formulář v příloze I (žádost) lze vyplnit v němčině nebo angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Z hlediska žadatele, což je jediný zřetel obsažený v čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2, má podle německého práva přesné datum doručení jen zřídka význam pro výpočet lhůt, jelikož obecně dostačuje, aby písemnost byla zaslána soudu v dané lhůtě, pokud k doručení písemnosti dojde bezprostředně poté (§ 167 ZPO). Pokud je v konkrétním případě přesné datum doručení důležité, použije se § 222 odst. 2 ZPO ve spojení s § 187 a násl. německého občanského zákoníku.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Formulář v příloze I (potvrzení) lze vyplnit v němčině nebo angličtině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Náklady uvedené v čl. 11 odst. 2 mohou za normálních okolností dosáhnout částky až 20,50 EUR. Budou vypočítány v souladu s právními předpisy o soudních poplatcích v závislosti na druhu požadované služby.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Na území Spolkové republiky Německo není povoleno doručování písemností diplomatickými nebo konzulárními zástupci ve smyslu čl. 13 odst. 1, pokud nemá být písemnost doručena státnímu příslušníku odesílajícího státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Podle článku 15 lze na území Spolkové republiky Německo doručit přímo pouze ty písemnosti, u nichž je přímé doručení výslovně povoleno občanským soudním řádem (§ 166 odst. 2 ZPO). Žalobu nelze doručovat tímto způsobem. Přímé doručení je povoleno například v případě exekučního titulu podle § 750 ZPO, vykonatelného titulu podle § 794 odst. 1 a 5 a § 797 ZPO, donucovacích opatření podle § 923 odst. 2 ZPO a předběžných opatření podle § 935 a 936 ZPO. Podrobnosti ohledně povolených přímých doručení jsou uvedeny v § 191 ZPO a násl.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Pokud jsou splněny podmínky čl. 19 odst. 2, mohou německé soudy vydat rozhodnutí v případě, že předvolání nebo obdobná písemnost byly veřejně doručeny ve Spolkové republice Německo.

Žádosti o prominutí zmeškání lhůty ve smyslu čl. 19 odst. 4 nebude vyhověno, pokud je podána po uplynutí lhůty jednoho roku od promeškání lhůty.

Poslední aktualizace: 30/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.