V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Doručování písemností

Gibraltar

Obsah zajišťuje
Gibraltar

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Odesílajícím subjektem je tajemník Nejvyššího soudu Gibraltaru (Supreme Court of Gibraltar).

Sdělení předávaná odesílajícímu subjektu by měla být zaslána prostřednictvím:

United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Přijímajícím subjektem je tajemník Nejvyššího soudu Gibraltaru

Sdělení určená přijímajícímu subjektu je třeba zasílat prostřednictvím:

United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti se zasílají faxem a poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jednotný formulář se bude přijímat v angličtině a francouzštině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Tajemník Nejvyššího soudu Gibraltaru

Supreme Court,

Law Courts

277 Main Street

Gibraltar

Tel.: +350 200 78808

Fax: +350 200 77118

Formální sdělení určená přijímajícímu subjektu by měla být adresována tajemníkovi na výše uvedenou adresu, zaslána by však měla být prostřednictvím:

United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Komunikace bude probíhat prostřednictvím dopisu, faxu, e-mailu a telefonu a za kontrolu překladů bude odpovědný ústřední orgán.

Článek 4 - Zasílání písemností

Kromě angličtiny bude Spojené království přijímat jednotné formuláře žádosti, které jsou vyhotoveny ve francouzštině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Spojené království má v úmyslu se od těchto ustanovení odchýlit na základě toho, že složitost jeho právních předpisů týkajících se lhůt a promlčecích lhůt by se tímto článkem dále prohlubovala. Je důležité, aby mohlo být datum doručení určeno s jistotou, neboť určuje, od kdy může účastník řízení požádat o rozsudek pro zmeškání. Spojené království se nedomnívá, že přesný význam tohoto ustanovení a jeho zamýšleného fungování v praxi je dostatečně jasný; mohlo by tudíž zvýšit možnost nejasnosti. Domnívá se proto, že je vhodné přenechat tuto záležitost vnitrostátnímu právu, přinejmenším do doby, než bude mít možnost posoudit, jak funguje v praxi v ostatních členských státech po provedení nařízení.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Kromě angličtiny bude Spojené království přijímat potvrzení vyhotovená ve francouzštině.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Spojené království nemá v úmyslu bránit výkonu práva přiznaného čl. 13 odst. 1 na svém území.

Článek 15 - Přímé doručení

Gibraltar nemá námitky proti možnosti přímého doručování stanovené v čl. 15 odst. 1.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

V souladu se stávajícím ustanovením Haagské úmluvy mohou soudy ve Spojeném království bez ohledu na odstavec 1 vynést rozhodnutí, pokud byly splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 2.

Lhůta ode dne vydání rozhodnutí, během níž lze vyhovět žádosti o prominutí zmeškání lhůty podle odstavce 4:

Při zvažování, zda zrušit rozsudek pro zmeškání, musí soud přihlédnout k tomu, zda osoba usilující o zrušení rozsudku podala žádost za tímto účelem neprodleně.

Poslední aktualizace: 08/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.