V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Doručování písemností

Gibraltar

Obsah zajišťuje
Gibraltar

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Gibraltar

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Odesílajícím subjektem je tajemník Nejvyššího soudu Gibraltaru (Supreme Court of Gibraltar).

Sdělení předávaná odesílajícímu subjektu by měla být zaslána prostřednictvím:

United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Přijímajícím subjektem je tajemník Nejvyššího soudu Gibraltaru

Sdělení určená přijímajícímu subjektu je třeba zasílat prostřednictvím:

United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti se zasílají faxem a poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jednotný formulář se bude přijímat v angličtině a francouzštině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Tajemník Nejvyššího soudu Gibraltaru

Supreme Court,

Law Courts

277 Main Street

Gibraltar

Tel.: +350 200 78808

Fax: +350 200 77118

Formální sdělení určená přijímajícímu subjektu by měla být adresována tajemníkovi na výše uvedenou adresu, zaslána by však měla být prostřednictvím:

United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Komunikace bude probíhat prostřednictvím dopisu, faxu, e-mailu a telefonu a za kontrolu překladů bude odpovědný ústřední orgán.

Článek 4 - Zasílání písemností

Kromě angličtiny bude Spojené království přijímat jednotné formuláře žádosti, které jsou vyhotoveny ve francouzštině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Spojené království má v úmyslu se od těchto ustanovení odchýlit na základě toho, že složitost jeho právních předpisů týkajících se lhůt a promlčecích lhůt by se tímto článkem dále prohlubovala. Je důležité, aby mohlo být datum doručení určeno s jistotou, neboť určuje, od kdy může účastník řízení požádat o rozsudek pro zmeškání. Spojené království se nedomnívá, že přesný význam tohoto ustanovení a jeho zamýšleného fungování v praxi je dostatečně jasný; mohlo by tudíž zvýšit možnost nejasnosti. Domnívá se proto, že je vhodné přenechat tuto záležitost vnitrostátnímu právu, přinejmenším do doby, než bude mít možnost posoudit, jak funguje v praxi v ostatních členských státech po provedení nařízení.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Kromě angličtiny bude Spojené království přijímat potvrzení vyhotovená ve francouzštině.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Spojené království nemá v úmyslu bránit výkonu práva přiznaného čl. 13 odst. 1 na svém území.

Článek 15 - Přímé doručení

Gibraltar nemá námitky proti možnosti přímého doručování stanovené v čl. 15 odst. 1.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

V souladu se stávajícím ustanovením Haagské úmluvy mohou soudy ve Spojeném království bez ohledu na odstavec 1 vynést rozhodnutí, pokud byly splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 2.

Lhůta ode dne vydání rozhodnutí, během níž lze vyhovět žádosti o prominutí zmeškání lhůty podle odstavce 4:

Při zvažování, zda zrušit rozsudek pro zmeškání, musí soud přihlédnout k tomu, zda osoba usilující o zrušení rozsudku podala žádost za tímto účelem neprodleně.

Poslední aktualizace: 08/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.