Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Doručování písemností

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby přijímání písemností, které jsou k dispozici: prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formulář lze vyplnit buď v buď v řeckém, nebo v anglickém, nebo ve francouzském jazyce.

Článek 3 - Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Odbor pro mezinárodní justiční spolupráci ve věcech občanských a trestních

Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Athens, Greece

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Tel.: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Fax: (0030) 210 7767499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Článek 4 - Zasílání písemností

Řecká republika přijímá formulář žádosti vyplněný buď v řeckém, nebo ve francouzském, nebo anglickém jazyce.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Řecko se neodchýlí od čl. 9 odst. 1 a 2.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Řecká republika přijímá formulář potvrzení vyplněný buď v řeckém, nebo ve francouzském nebo anglickém jazyce.

Článek 11 - Náklady na doručení

Ode dne 1. srpna 2013 podléhá doručení prostřednictvím státního zastupitelství pevnému poplatku 50 EUR.

Poplatek se hradí bankovním převodem ve prospěch řeckého Ministerstva pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) na níže uvedený bankovní účet:

Τράπεζα της Ελλάδος (Bank of Greece)

Číslo účtu: 23/2341147896

ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896

Kód Swift: BNGRGRAA

Všechny žádosti o doručení v souladu s článkem 4 nařízení podléhají uvedenému postupu. Žádosti, k nimž nebude přiloženo příslušné bankovní potvrzení o platbě, budou vráceny bez vyřízení.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Řecko nepovoluje na svém území doručování soudních a mimosoudních písemností podle odstavce 1 uvedeného článku, ledaže mají být písemnosti doručeny státnímu příslušníku odesílajícího členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Řecko nemá žádné výhrady týkající se tohoto článku.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Soudy v Řecku jsou bez ohledu na odstavec 1 povinny vydat rozhodnutí, pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2.

Žádost o prominutí zmeškání lhůty podle odstavce 4 může být podána do tří let od vydání rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 02/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.