Doručování písemností

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby přijímání písemností, které jsou k dispozici: prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formulář lze vyplnit buď v buď v řeckém, nebo v anglickém, nebo ve francouzském jazyce.

Článek 3 - Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Odbor pro mezinárodní justiční spolupráci ve věcech občanských a trestních

Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Athens, Greece

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Tel.: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Fax: (0030) 210 7767499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Článek 4 - Zasílání písemností

Řecká republika přijímá formulář žádosti vyplněný buď v řeckém, nebo ve francouzském, nebo anglickém jazyce.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Řecko se neodchýlí od čl. 9 odst. 1 a 2.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Řecká republika přijímá formulář potvrzení vyplněný buď v řeckém, nebo ve francouzském nebo anglickém jazyce.

Článek 11 - Náklady na doručení

Ode dne 1. srpna 2013 podléhá doručení prostřednictvím státního zastupitelství pevnému poplatku 50 EUR.

Poplatek se hradí bankovním převodem ve prospěch řeckého Ministerstva pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) na níže uvedený bankovní účet:

Τράπεζα της Ελλάδος (Bank of Greece)

Číslo účtu: 23/2341147896

ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896

Kód Swift: BNGRGRAA

Všechny žádosti o doručení v souladu s článkem 4 nařízení podléhají uvedenému postupu. Žádosti, k nimž nebude přiloženo příslušné bankovní potvrzení o platbě, budou vráceny bez vyřízení.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Řecko nepovoluje na svém území doručování soudních a mimosoudních písemností podle odstavce 1 uvedeného článku, ledaže mají být písemnosti doručeny státnímu příslušníku odesílajícího členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Řecko nemá žádné výhrady týkající se tohoto článku.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Soudy v Řecku jsou bez ohledu na odstavec 1 povinny vydat rozhodnutí, pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2.

Žádost o prominutí zmeškání lhůty podle odstavce 4 může být podána do tří let od vydání rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 14/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.