Doručování písemností

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

V Maďarsku jsou odesílajícími subjekty:

  • pro soudní písemnosti: soud, u něhož bylo vedeno řízení, na jehož základě byla písemnost vyhotovena;
  • pro písemnosti vyhotovené v rámci notářského řízení: notář, jenž vedl řízení, na jehož základě byla písemnost vyhotovena;
  • pro mimosoudní písemnosti: ministr zodpovědný za soudnictví .

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

V Maďarsku jsou přijímajícími subjekty:

  • okresní soud (járásbíróság), v jehož obvodu se nachází adresa osoby, jíž má být písemnost doručena, uvedená v žádosti o vzájemnou právní pomoc; v Budapešti Ústřední obvodní soud v Pešti (Pesti Központi Kerületi Bíróság); a
  • maďarská komora soudních vykonavatelů (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar).

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Přijímající subjekty přijímají dokumenty doručené poštou, faxem nebo elektronickou poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Maďarština, němčina, angličtina, francouzština.

Článek 3 - Ústřední orgán

V Maďarsku plní úkoly ústředního orgánu ministr zodpovědný za soudnictví.

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstvo spravedlnosti)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Odbor pro mezinárodní právo soukromé)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Poštovní adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Jazyky: maďarština, němčina, angličtina a francouzština.

Článek 4 - Zasílání písemností

Vedle maďarštiny je přijatelná rovněž němčina, angličtina a francouzština.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

V Maďarsku se nepoužije.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Vedle maďarštiny je přijatelná rovněž němčina, angličtina a francouzština.

Článek 11 - Náklady na doručení

Doručení ze strany soudu je bezplatné.

Náklady na doručení ze strany soudního vykonavatele činí 7 500 HUF a jsou splatné předem bankovním převodem na níže uvedený účet, přičemž k žádosti je třeba přiložit potvrzení o převodu:

  • Držitel účtu: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
  • Banka: Budapest Bank Nyrt
  • SWIFT (BIC): BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Informace pro příjemce: KU2-referenční číslo žádosti, jméno adresáta

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

V Maďarsku se způsob doručení podle článku 13 použije pouze tehdy, pokud je adresát státním příslušníkem odesílajícího členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

V Maďarsku se na doručení podle článku 15 vztahují pravidla týkající se doručení prostřednictvím soudního vykonavatele.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Maďarské soudy mohou v náležitých případech vydat rozhodnutí, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v čl. 19 odst. 2.

Lhůta pro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty stanovená v čl. 19 odst. 4 činí v Maďarsku jeden rok.

Poslední aktualizace: 02/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.