Doručování písemností

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Irsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Ode dne 15. dubna 2019 je odesílajícím subjektem v Irsku společná soudní kancelář (Combined Court Office) v Castlebaru v hrabství Mayo.

Service of EU documents
Courts Service Centralised Office
Combined Court Office
The Courthouse
Castlebar
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Veškeré dotazy týkající se žádostí o doručení předložených před 15. dubnem 2019 je třeba adresovat kanceláři, z níž byla žádost odeslána.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Ode dne 15. dubna 2019 je přijímajícím subjektem v Irsku společná soudní kancelář (Combined Court Office) v Castlebaru v hrabství Mayo.

Service of EU documents
Courts Service Centralised Office
Combined Court Office
The Courthouse
Castlebar
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie.

Veškeré dotazy týkající se žádostí o doručení předložených před 15. dubnem 2019 je třeba adresovat kanceláři, jíž byla žádost zaslána.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby přijímání, které jsou k dispozici: písemnosti lze zasílat poštou nebo prostřednictvím poskytovatele služeb, jako je expresní doručovací služba.

Komunikace v administrativních záležitostech může rovněž probíhat prostřednictvím e-mailu.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jednotný formulář lze vyplnit v irštině nebo v angličtině.

Článek 3 - Ústřední orgán

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Irsko

Sdělení v angličtině nebo irštině lze podávat poštou nebo faxem do Central Office of the High Court („ústřední kanceláře vrchního soudu“) na číslo +353 18725669. Je možné předávat i telefonická sdělení do Central Office of the High Court na číslo +353 18886000.

Článek 4 - Zasílání písemností

Irsko přijímá formulář žádosti (jednotný formulář) v irštině nebo angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Ustanovení tohoto odstavce se v irském právu neuplatňují.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Irsko přijímá formulář potvrzení v irštině nebo angličtině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Pokud je požadováno osobní doručení podle čl. 11 odst. 2, toto doručení provádí právní agentura, soukromý vyšetřovatel nebo právní zástupce za poplatek dohodnutý mezi stranami, přičemž tento poplatek se obvykle pohybuje v rozmezí od 70 do 100 EUR.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Irsko proti tomu nemá námitky.

Článek 15 - Přímé doručení

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Irsko nebude uskutečňovat přímé doručování.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 1, může irský soud vydat rozhodnutí, i když nebylo doručeno potvrzení o doručení nebo o dodání, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v odstavci 2.

V souvislosti s čl. 19 odst. 4 přísluší soudu, aby ověřil, že žádost o prominutí zmeškání lhůty byla podána v přiměřené lhůtě od doby, kdy se žalovaná strana o rozhodnutí dozvěděla.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Žádné.

Poslední aktualizace: 21/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.