Doručování písemností

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Dostupné způsoby doručování dokumentů: poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formulář může být vyplněn v jakémkoliv z následujících jazyků: italsky, francouzsky, anglicky

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Ústřední kancelář soudních úředníků u Římského odvolacího soudu.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tel.: (39)06.328361

Fax: (39)06.328367933

Dokumenty, které budou doručovány v Itálii, musí být doručeny poštou a stejným způsobem budou vráceny odesílajícím orgánům.

Znalost jazyků: italština, angličtina a francouzština

Článek 4 - Zasílání písemností

Itálie přijímá standardní formuláře žádosti vyplněné i v angličtině a francouzštině kromě italského znění.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

O žádném odchýlení se neuvažuje.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Kromě italského znění Itálie přijímá osvědčení vyplněná v angličtině nebo francouzštině.

Článek 11 - Náklady na doručení

V současné době se dokumenty ze zahraničí doručují bezplatně.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Itálie je proti doručování soudních dokumentů osobám v jiném členském státě přímo diplomatickými či konzulárními zástupci (s výjimkou případů, kdy je dokument doručován italskému státnímu příslušníkovi žijícímu v jiném členském státě).

Itálie je proti doručování soudních dokumentů diplomatickými či konzulárními zástupci členského státu osobám žijícím v Itálii s výjimkou případů, kdy bude dokument doručen státnímu příslušníkovi dotčeného členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Nic nebrání tomu, aby jakákoliv osoba zainteresovaná v soudním řízení uskutečnila doručení soudních dokumentů přímo prostřednictvím kompetentních úředníků dotčeného členského státu.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Itálie nemá v úmyslu vydávat prohlášení uvedená v odstavcích 2 a 4.

Poslední aktualizace: 28/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.