Doručování písemností

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

V souvislosti se změnami lotyšského občanského soudního řádu (Civilprocesa likums), které vstoupily v platnost dne 1. ledna 2019, byly zavedeny změny týkající se doručování zahraničních soudních a mimosoudních písemností v Lotyšsku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000. Ústředním orgánem, který přijímá a vyřizuje žádosti o doručení zahraničních písemností, je nyní Rada soudních exekutorů Lotyšska (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome). Kromě toho byl za každou žádost o doručení písemnosti stanoven poplatek ve výši 113,97 EUR (včetně DPH). Úhrada musí být provedena prostřednictvím bankovního převodu, přičemž osoba platící paušální částku za doručení písemnosti hradí rovněž bankovní poplatky.

Příslušným orgánem je:

Rada soudních exekutorů Lotyšska (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

(od 16. prosince 2019) Adresa: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Tel. +371 67290005; Fax: +371 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Údaje o bankovním účtu:

Registrační číslo: 90001497619

Sídlo: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Banka: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Kód SWIFT: HABALV22

Účel platby: údaje adresáta

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Žádosti dalších členských států o doručení písemností a osvědčení o doručení písemností budou v Lotyšsku přijaty, pokud jsou zasílány poštou.

Oznámení využívající ostatních jednotných formulářů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 lze také předkládat prostřednictvím jiných komunikačních prostředků, jež má příslušný lotyšský soud k dispozici.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jednotné formuláře jsou v Lotyšsku přijímány v lotyštině i v angličtině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Rada soudních exekutorů Lotyšska (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

(od 16. prosince 2019) Adresa: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Tel. +371 67290005; Fax: +371 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Článek 4 - Zasílání písemností

V Lotyšsku se žádost o doručení písemností, která byla vyhotovena podle jednotného formuláře uvedeného v příloze I nařízení, přijímá buď v lotyštině, nebo v angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

V souladu s čl. 56.1 odst. 1 občanského soudního řádu se má za to, že pokud jsou soudní písemnosti doručeny v souladu s postupem uvedeným v článku 56, s výjimkou stanovenou odstavcem 9 tohoto článku, osoba byla vyrozuměna o čase a místě konání soudního jednání nebo o procesním úkonu nebo o obsahu příslušné písemnosti, přičemž se má za to, že soudní písemnosti byly doručeny:

1) v den, kdy je osoba přijala v souladu s čl. 56 odst. 3, 7 nebo 8 tohoto zákona;

2) v den, kdy je osoba odmítla převzít (článek 57);

3) sedmého dne od odeslání písemností, zasílají-li se tyto poštou;

4) třetího dne od odeslání písemností, zasílají-li se tyto e-mailem;

5) třetího dne od odeslání, je-li oznámení učiněno on-line.

V souladu s odstavcem 2 výše uvedeného článku samotná skutečnost, zda jsou soudní písemnosti doručeny na uvedenou adresu pobytu fyzické osoby, další uvedenou adresu, adresu, kterou fyzická osoba stanovila pro komunikaci se soudem, nebo do sídla právnické osoby, přičemž pošta předá dodejku, nebo se písemnosti vrátí, nemá vliv na to, že se soudní písemnosti považují za oznámené. Adresát může odmítnout domněnku doručení písemností sedmého dne od data odeslání, jsou-li písemnosti zasílány poštou, nebo třetího dne od odeslání, jsou-li zasílány e-mailem nebo oznamovány on-line, s tím, že uvede objektivní okolnosti, které nemohl ovlivnit a které mu zabránily v přijetí písemností na uvedené adrese.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

V Lotyšsku se osvědčení o doručení písemností, které bylo vyhotoveno podle jednotného formuláře uvedeného v příloze I nařízení, přijímá buď v lotyštině, nebo v angličtině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Písemnosti se v Lotyšsku doručují v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení, přičemž za každou žádost o doručení písemnosti je účtován poplatek 113,97 EUR (včetně DPH). Úhrada musí být provedena prostřednictvím bankovního převodu, přičemž osoba platící paušální částku za doručení písemnosti hradí rovněž bankovní poplatky.

Údaje o bankovním účtu:

Registrační číslo: 90001497619

(od 16. prosince 2019) Sídlo: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Banka: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Kód SWIFT: HABALV22

Účel platby: údaje adresáta

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Lotyšsko je proti doručování písemností podle čl. 13 odst. 1 nařízení, ledaže mají být písemnosti doručeny státnímu příslušníku daného členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Podle lotyšských právních předpisů nelze písemnosti doručovat způsobem uvedeným v článku 15 nařízení.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Bez ohledu na ustanovení čl. 19 odst. 1 nařízení může soud nebo soudce v Lotyšsku vydat rozhodnutí i v případě, že nebylo přijato žádné potvrzení o doručení či oznámení o dodání, za předpokladu, že byly splněny podmínky stanovené čl. 19 odst. 2 nařízení. V Lotyšsku není stanovena žádná lhůta, po jejímž uplynutí by žádosti o prominutí zmeškání lhůty pro podání opravného prostředku nebyly již nadále přijímány, za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené čl. 19 odst. 4 nařízení.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Lotyšská republika zachovává v platnosti dvě dohody, které uzavřela:

1) Dohodu mezi Lotyšskou republikou a Polskou republikou o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech;

2) Dohodu o právní pomoci a právních vztazích mezi Lotyšskou republikou, Estonskou republikou a Litevskou republikou.

Poslední aktualizace: 10/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.