Doručování písemností

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Všechny obecné soudy Litevské republiky, které projednávají občanské a obchodní věci, jsou příslušné k zasílání písemností do jiného členského státu v souladu s nařízením (ES) č. 1393/2007 a Haagskou úmluvou z roku 1965.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Subjektem, který je určen jako subjekt příslušný k přijímání žádostí o doručení písemností z jiných členských států v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1393/2007, je litevská komora soudních vykonavatelů.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Soudní a mimosoudní písemnosti lze přijímat poštou nebo faxem.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Litva přijímá formuláře vyplněné litevsky a anglicky.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem pro výkon funkcí uvedených v článku 3 nařízení (ES) č. 1393/2007 je Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania

Tel. +370 5 2662984;

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

E-mail: rastine@tm.lt

Článek 4 - Zasílání písemností

Jazyk, který Litevská republika považuje za přijatelný pro vyplnění jednotného formuláře stanoveného v příloze I nařízení, je litevština a angličtina.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Litevské právní předpisy nestanoví konkrétní lhůty pro doručení písemností.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Jazyk, který Litevská republika považuje za přijatelný pro vyplnění jednotného formuláře stanoveného v příloze I nařízení, je litevština a angličtina.

Článek 11 - Náklady na doručení

Litevská republika účtuje poplatek za doručení podle čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení ve výši 110 EUR.

Tento poplatek se hradí na účet přijímajícího subjektu, litevské Komory soudních exekutorů.

Lithuanian Chamber of Bailiffs

Adresa: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lithuania

Banka: Luminor Bank AB, kód banky 40100, SWIFT kód AGBLLT2X, číslo účtu: LT92 4010 0424 0031 5815, identifikační kód právnické osoby 126198978.

Tel. +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-mail: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Litevské orgány prohlašují, že jsou proti doručování písemností na jejich území způsobem uvedeným v článku 13, ledaže mají být písemnosti doručeny státnímu příslušníku odesílajícího členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Litevské orgány prohlašují, že doručování písemností způsobem uvedeným v článku 15 není v Litvě povoleno.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Litevské orgány prohlašují, že litevské soudy mohou vydat rozhodnutí, i když nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání, pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v čl. 19 odst. 2 nařízení.

Litevské orgány prohlašují, že žádostem o prominutí zmeškání lhůty pro podání opravného prostředku proti rozhodnutí podle čl. 19 odst. 4 nařízení nebude vyhověno, budou-li podány po uplynutí jednoho roku od data rozhodnutí.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Litva s dalšími členskými státy neuzavřela žádné dohody ani žádná ujednání týkající se urychlení nebo zjednodušení zasílání písemností podle čl. 20 odst. 2.

Poslední aktualizace: 14/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.