Doručování písemností

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

K doručování (signification) písemností jsou příslušní soudní vykonavatelé (huissiers de justice).

Soudní vykonavatele lze vyhledávat prostřednictvím této internetové stránky:

http://www.huissier.lu/members.php

K doručování (notification) písemností jsou příslušní soudní úředníci (greffiers).

Příslušné informace naleznete na této internetové stránce:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ministerstvo spravedlnosti není v této věci příslušné. Na Ministerstvo spravedlnosti se neobracejte s žádnými dopisy ani dokumenty, pokud jde o doručování písemností.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Soudní vykonavatele lze vyhledávat prostřednictvím této internetové stránky:

http://www.huissier.lu/members.php

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby přijímání písemností, které jsou k dispozici:

poštou, elektronickou poštou, faxem, telefonem.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Francouzština a němčina.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Generální prokuratura (Parquet Général) při Nejvyšším soudu (Cour supérieure de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Poštovní adresa: L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 47 59 81 2336

Fax (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Jazykové znalosti: francouzština a němčina

Ministerstvo spravedlnosti není v této věci příslušné. Na Ministerstvo spravedlnosti se neobracejte s žádnými dopisy ani dokumenty, pokud jde o doručování písemností.

Článek 4 - Zasílání písemností

Pro Lucembursko je přijatelné, aby byl formulář žádosti (standardní formulář) vyplněn nejen francouzsky, ale i německy.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Lucembursko uvádí, že podle jeho právních předpisů je nutno doručit písemnost v určité lhůtě, jak se uvádí v čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007.

Při předání písemnosti doručením (signification) musí potvrzení o doručení udávat datum doručení, které odpovídá dni předání písemnosti adresátovi, v místě bydliště adresáta nebo dni uložení písemnosti v místě bydliště adresáta.

Pokud adresát odmítá kopii písemnosti, jež má být doručena, převzít, soudní vykonavatel tuto skutečnost uvede v potvrzení o doručení. V takovém případě se doručení pokládá za provedené dnem předložení písemnosti adresátovi.

Nemá-li osoba, jíž má být písemnost doručena, známé bydliště ani pobyt, sepíše soudní vykonavatel protokol, v němž uvede úsilí, jež za účelem vyhledání adresáta písemnosti vynaložil. Vyhotovení protokolu se rovná doručení.

Při předání písemnosti doručením (notification) používá Lucembursko systém dvojího data.

Datum, jež se bere v úvahu, pokud jde o odesilatele písemnosti, se liší od data, jež se bere v úvahu, pokud jde o adresáta písemnosti.

Pokud jde o odesilatele, je datem doručení datum odeslání.

Pokud jde o adresáta, je datem doručení datum předání.

Pokud adresát odmítá doporučený dopis převzít, poštovní doručovatel tuto skutečnost uvede na potvrzení o doručení a doporučený dopis spolu s potvrzením o doručení pošle zpět. V takovém případě se doručení pokládá za provedené dnem předložení doporučeného dopisu adresátovi.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Pro Lucembursko je přijatelné, aby byl formulář potvrzení vyplněn nejen francouzsky, ale i německy.

Článek 11 - Náklady na doručení

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Jediný pevný poplatek činí 138 EUR.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Lucembursko prohlašuje, že je proti tomu, aby jeho diplomatičtí nebo konzulární zástupci přímo doručovali soudní i mimosoudní písemnosti na území jiného členského státu.

Lucembursko rovněž prohlašuje, že je proti takovému doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci jiných členských států na svém území, ledaže mají být písemnosti doručeny státnímu příslušníku odesílajícího členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Lucembursko akceptuje přímé doručení v souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 1393/2007.

Ministerstvo spravedlnosti není v této věci příslušné. Na Ministerstvo spravedlnosti se neobracejte s žádnými dopisy ani dokumenty, pokud jde o doručování písemností.

K doručování (signification) písemností jsou příslušní soudní vykonavatelé (huissiers de justice).

Soudní vykonavatel v přijímajícím státě není odpovědný za správnost formy či obsahu písemnosti, která mu byla předána přímo zúčastněnou osobou. Je odpovědný pouze za formální správnost a podmínky doručení písemností, které použije v přijímajícím státě.

Soudní vykonavatele lze vyhledávat prostřednictvím této internetové stránky:

http://www.huissier.lu/members.php

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Lucembursko prohlašuje, že bez ohledu na čl. 19 odst. 1 mohou jeho soudci vydat rozhodnutí, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2.

Podle čl. 19 odst. 4 Lucembursko sděluje, že žádosti o prominutí zmeškání lhůty nemusí být vyhověno, pokud není podána v přiměřené lhůtě, což posoudí soud, od okamžiku, kdy se zúčastněná strana o rozhodnutí dozvěděla, nebo od okamžiku, kdy pominula nemožnost jednat; žádost však musí být podána do jednoho roku od doručení (signification) rozhodnutí.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

/

Poslední aktualizace: 12/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.