Doručování písemností

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Office of the State Advocate

Adresa: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

PSČ: VLT1311

Tel. +356 22265000

Email: info@stateadvocate.mt

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Office of the State Advocate

Adresa: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

PSČ: VLT1311

Tel. +356 22265000

Email: info@stateadvocate.mt

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby, jakými je nutno zasílat dokumenty: Originály dokumentů spolu s přílohou 1 nařízení (ES) č. 1393/2007 a potvrzení banky by se měly zasílat poštou. Kopie lze zasílat předem faxem a/nebo e-mailem.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jazyky, které lze použít pro vyplnění standardního formuláře, jsou angličtina a maltština.

Článek 3 - Ústřední orgán

Office of the State Advocate

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli

Valletta VLT1311

Tel: +356 22265000

Email: info@stateadvocate.mt

Místní příslušnost: Malta a Gozo

Prostředky dostupné pro zasílání písemností a komunikaci a jazykové dovednosti: angličtina

Článek 4 - Zasílání písemností

angličtina

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Malta se hodlá odchýlit od ustanovení čl. 9 odst. 2, protože je v rozporu s maltským procesním právem.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

angličtina

Článek 11 - Náklady na doručení

Náklady uvedené v čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení představují fixní poplatek ve výši 50 EUR za každý dokument, který má být doručen.

Tento poplatek musí být zaplacen před doručením. Pokud k žádosti o oznámení není přiloženo potvrzení banky o zaplacení výše uvedeného poplatku, dokumenty budou vráceny bez zpracování.  Platbu poplatku je třeba provést bankovním převodem splatným pro osobu, jíž mají být peníze vráceny bez zpracování. Platby poplatků musí být prováděny bankovním převodem splatným pro Úřad státního advokáta na tento bankovní účet:

Název banky: Central Bank of Malta

Název účtu: AG Office – Receipt of Service Documents

Číslo účtu: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kód SWIFT: MALTMTMT

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Ano, jsme proti.

Článek 15 - Přímé doručení

Bez námitek

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Není možné, protože se vyžaduje doklad o doručení. Jestliže je ale rozhodnutí vyneseno proti osobě a této osobě nebylo řádně doručeno soudní předvolání, je tato osoba oprávněna do tří měsíců od doručení rozhodnutí požádat o nové řízení.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Žádné

Poslední aktualizace: 04/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.