Doručování písemností

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Odesílajícími subjekty jsou všichni soudní úředníci v Nizozemsku. Vyhledávání odesílajících subjektů prostřednictvím: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Přijímajícími subjekty jsou všichni soudní úředníci a ústřední orgán v Nizozemsku. Vyhledávání přijímajících subjektů prostřednictvím: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Soudní úředníci mohou přijímat písemnosti zaslané poštou. Přijímající subjekty, jejichž číslo faxu nebo a-mailová adresa jsou uvedeny v příloze, mohou přijímat rovněž písemnosti zaslané faxem nebo elektronickou poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jazyky, které lze použít k vyplnění formuláře uvedeného v čl. 4 odst. 3 nařízení a potvrzení o doručení podle čl. 10 odst. 2 nařízení, jsou angličtina a němčina.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Královská profesní organizace soudních úředníků (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adresa:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR THE HAGUE

Nizozemsko

Tel. č.: + 31 70 890 35 30

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Internetová adresa: http://www.kbvg.nl/

Ústřední orgán může přijímat/zasílat písemnosti poštou, elektronickou poštou nebo telefonicky v nizozemštině nebo angličtině.

Článek 4 - Zasílání písemností

Jazyky, které lze použít k vyplnění formuláře uvedeného v čl. 4 odst. 3 nařízení a potvrzení o doručení podle čl. 10 odst. 2 nařízení, jsou angličtina a němčina.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Má-li být písemnost doručena v Nizozemsku v určité lhůtě, je datum, které je třeba vzít ve vztahu k žadateli v úvahu, stanoveno nizozemskými právními předpisy.

Má-li být podle právních předpisů členského státu EU písemnost zpracována v určité lhůtě, je datum, které je třeba vzít ve vztahu k žadateli v úvahu, stanoveno právními předpisy dotyčné země.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Jazyky, které lze použít k vyplnění formuláře uvedeného v čl. 4 odst. 3 nařízení a potvrzení o doručení podle čl. 10 odst. 2 nařízení, jsou angličtina a němčina.

Článek 11 - Náklady na doručení

Výše pevného poplatku za náklady vzniklé v souvislosti s činností soudního úředníka nebo na příslušnou osobu podle právních předpisů přijímacího členského státu činí 65 EUR.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Nizozemsko nemá námitky proti možnosti členského státu doručovat soudní písemnosti osobám s bydlištěm v Nizozemsku přímo a bez použití donucení prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců.

Článek 15 - Přímé doručení

Přímé doručení na základě článku 15 nařízení soudním úředníkem je přípustné u osob s bydlištěm v Nizozemsku.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Soudci v Nizozemsku mohou odchylně od čl. 19 odst. 1 vydat rozhodnutí, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 19 odst. 2.

Žádost o prominutí zmeškání lhůty podle čl. 19 odst. 4 nařízení je přípustná, je-li podána do jednoho roku ode dne vydání rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 03/08/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.